[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

eid_meelaadh_haqeeqai

ޢީދުމީލާދުގެ ޙަޤީޤަތް 4

ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުން ޢީދުމީލާދު ފާހަނގަކޮށް މައުލޫދު ކިޔައި ހެދުމަކީ، ޢިލްމުވެރިއަކު ﷲ އާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެކަލާނގެއާއި ކުއްތަންވުމުގެ ނިޔަތުގައި އުފެއްދި ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން އެކަން ކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް

ޢީދުމީލާދުގެ ޙަޤީޤަތް 3

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޢީދުމީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބިދުޢައިގެ ސަބަބުން މިކަމުގެ ތެރޭގައި އެހެން ބިދުޢަތައް އުފެދުމަށްވެސް މަގު ހުޅުވިގެން ދެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ސުންނަތުން އެއްކިބާވެގެން ދެއެވެ. ބިދުޢަވެރިން ބިދުޢައެއް ހެދުމަށް ވަރަށް

ޢީދުމީލާދުގެ ޙަޤީޤަތް 2

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަންކުރުން ޙަރާމްވެގެންވަނީ އެތައް ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައެވެ.

ޢީދުމީލާދުގެ ޙަޤީޤަތް 1

ﷲ ގެ ޝަރީޢަތަށާއި، ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވާންވީ ގޮތް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ވަރަށް ސާފު ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

ޢީދުމީލާދުގެ ޙަޤީޤަތް 4

ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުން ޢީދުމީލާދު ފާހަނގަކޮށް މައުލޫދު ކިޔައި ހެދުމަކީ، ޢިލްމުވެރިއަކު ﷲ އާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެކަލާނގެއާއި ކުއްތަންވުމުގެ ނިޔަތުގައި އުފެއްދި ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން އެކަން ކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް

ޢީދުމީލާދުގެ ޙަޤީޤަތް 3

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޢީދުމީލާދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބިދުޢައިގެ ސަބަބުން މިކަމުގެ ތެރޭގައި އެހެން ބިދުޢަތައް އުފެދުމަށްވެސް މަގު ހުޅުވިގެން ދެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ސުންނަތުން އެއްކިބާވެގެން ދެއެވެ. ބިދުޢަވެރިން ބިދުޢައެއް ހެދުމަށް ވަރަށް

ޢީދުމީލާދުގެ ޙަޤީޤަތް 2

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަންކުރުން ޙަރާމްވެގެންވަނީ އެތައް ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައެވެ.

ޢީދުމީލާދުގެ ޙަޤީޤަތް 1

ﷲ ގެ ޝަރީޢަތަށާއި، ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވާންވީ ގޮތް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ވަރަށް ސާފު ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ