[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

baithul_maqdhis

ބައިތުލްމަޤްދިސްގެ މާތްކަން – 2

ޢީސާ ބުން މަރްޔަމް عليه السلام ގެ އަތްޕުޅުން ދައްޖާލު ޤަތުލުވާނީ ބައިތުލް މަޤްދިސްގެ ކައިރީގައިއެވެ.

ބައިތުލްމަޤްދިސްގެ މާތްކަން – 1

* ﷲ ތަޢާލާވަނީ ބައިތުލް މަޤްދިސްއަކީ ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ ތަނެއްކަމުގައި ލައްވާފައެވެ.

ބައިތުލްމަޤްދިސްގެ މާތްކަން – 2

ޢީސާ ބުން މަރްޔަމް عليه السلام ގެ އަތްޕުޅުން ދައްޖާލު ޤަތުލުވާނީ ބައިތުލް މަޤްދިސްގެ ކައިރީގައިއެވެ.

ބައިތުލްމަޤްދިސްގެ މާތްކަން – 1

* ﷲ ތަޢާލާވަނީ ބައިތުލް މަޤްދިސްއަކީ ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ ތަނެއްކަމުގައި ލައްވާފައެވެ.