[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

azkaar_aadhaab

ދަތުރާ ގުޅުންހުރި ޛިކުރުތައް – 2

ދަތުރުކުރާއިރު އުސް ތަނަކަށް އަރާއިރު ނުވަތަ ތިރި ތަނަކަށް ފައިބާއިރު ކިޔާ ޛިކުރު
ދަތުރުވެރިޔާ ދަމުނަމާދު ވަޤުތު (ފަތިސްވާން ގާތްވުމުން) ކުރާ ދުޢާ

ބައްޔާ ގުޅުންހުރި ޛިކުރުތައް

ގައިގެ ތަނެއްގައި ރިއްސާނަމަ ނުވަތަ ތަދުވާނަމަ ކުރާނެ ދުޢާ
ބަލިމީހާއަށް ޒިޔާރާތްކުރާއިރު، ބަލިމީހާއަށް ކޮށްދޭންވީ ދުޢާ
މަރަށް ޙާޟިރުވެފައިވާމިހާ ކުރަންޖެހޭ ޛިކުރު

ދަތުރާ ގުޅުންހުރި ޛިކުރުތައް – 2

ދަތުރުކުރާއިރު އުސް ތަނަކަށް އަރާއިރު ނުވަތަ ތިރި ތަނަކަށް ފައިބާއިރު ކިޔާ ޛިކުރު
ދަތުރުވެރިޔާ ދަމުނަމާދު ވަޤުތު (ފަތިސްވާން ގާތްވުމުން) ކުރާ ދުޢާ

ބައްޔާ ގުޅުންހުރި ޛިކުރުތައް

ގައިގެ ތަނެއްގައި ރިއްސާނަމަ ނުވަތަ ތަދުވާނަމަ ކުރާނެ ދުޢާ
ބަލިމީހާއަށް ޒިޔާރާތްކުރާއިރު، ބަލިމީހާއަށް ކޮށްދޭންވީ ދުޢާ
މަރަށް ޙާޟިރުވެފައިވާމިހާ ކުރަންޖެހޭ ޛިކުރު