[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

aud_book

އޯޑިއޯ ފޮތް 3: تَفْسِيْرُ كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ

ފަހެ ތައުޙީދަކީ ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެއްކަމުވަންތަ ކުރުމަކީ ކޮންމެ އަޅުކަމެއްގެ ވެސް ފުރަތަމަ ޝަރުޠެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަ ނުކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިން އެއްވެސް އަޅުކަމެއް ޤަބޫލުނުކުރައްވާނެއެވެ.

އޯޑީއޯ ފޮތް 2: القواعد الأربع

އަލްޤަވާޢިދުލް ޢަރްބަޢު (ހަތަރު ޤަވާޢިދު) އަކީ ޝައިޚުލް އިސްލާމްގެ މަތިވެރި ލަޤަބު އެރުވިގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މުޖައްދިދު އިމާމު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލް ވައްހާބު ރަޙިމަހުﷲ ލިޔުއްވާފައިވާ ކުރު ރިސާލާއެކެވެ.

އޯޑީއޯ ފޮތް 1: نَوَاقِضُ الإِسْلَام

އިސްލާމްދީނުގައި ކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަކާއި އަދި ކުރުމަށް ނަހީކުރެވި މަނާކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ. މިގޮތުން ނަހީކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަންތައްތައް ކުރާމީހާ ދީނުން ބޭރުވާ ކަންތައްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އޯޑިއޯ ފޮތް 3: تَفْسِيْرُ كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ

ފަހެ ތައުޙީދަކީ ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެއްކަމުވަންތަ ކުރުމަކީ ކޮންމެ އަޅުކަމެއްގެ ވެސް ފުރަތަމަ ޝަރުޠެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަ ނުކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިން އެއްވެސް އަޅުކަމެއް ޤަބޫލުނުކުރައްވާނެއެވެ.

އޯޑީއޯ ފޮތް 2: القواعد الأربع

އަލްޤަވާޢިދުލް ޢަރްބަޢު (ހަތަރު ޤަވާޢިދު) އަކީ ޝައިޚުލް އިސްލާމްގެ މަތިވެރި ލަޤަބު އެރުވިގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މުޖައްދިދު އިމާމު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލް ވައްހާބު ރަޙިމަހުﷲ ލިޔުއްވާފައިވާ ކުރު ރިސާލާއެކެވެ.

އޯޑީއޯ ފޮތް 1: نَوَاقِضُ الإِسْلَام

އިސްލާމްދީނުގައި ކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަކާއި އަދި ކުރުމަށް ނަހީކުރެވި މަނާކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ. މިގޮތުން ނަހީކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަންތައްތައް ކުރާމީހާ ދީނުން ބޭރުވާ ކަންތައްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.