[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

anhenakuverikan

ޤައުމެއްގެ ވެރިއަކަށް އަންހެނަކު އިސްކުރުން 1

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލު ލިބޭ ގޮތުގައި ޚަލީފާކަމާއި ވަޒީރުކަމާއި ޤާޟީކަމާ އަދި މިނޫނަސް ވެރިކަމުގެ މިފަދަ މަޤާމުތަކަށް އަންހެނަކު އިސްކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.

ޤައުމެއްގެ ވެރިއަކަށް އަންހެނަކު އިސްކުރުން 1

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލު ލިބޭ ގޮތުގައި ޚަލީފާކަމާއި ވަޒީރުކަމާއި ޤާޟީކަމާ އަދި މިނޫނަސް ވެރިކަމުގެ މިފަދަ މަޤާމުތަކަށް އަންހެނަކު އިސްކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.