[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

anhehun wazeefa

އަނބިމީހާ ވަޒީފާއަށް ދިޔުން 1

މިމައުޟޫޢުގައި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަނބިމީހާ ވަޒީފާއަށް ދިޔުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ސުވާލުކުރެއެވެ.

އަނބިމީހާ ވަޒީފާއަށް ދިޔުން 1

މިމައުޟޫޢުގައި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަނބިމީހާ ވަޒީފާއަށް ދިޔުން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ސުވާލުކުރެއެވެ.