[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ahulu_kithaaby_anhenunnaa_kaiveni

އަހުލު ކިތާބީ އަންހެނުންނާ ކައިވެނިކުރުން – 2

އިސްލާމްދީނުގައި އަހުލު ކިތާބީ އަންހެނުންނާ ކައިވެނި ކުރުން ހުއްދަވެގެން ވީނަމަވެސް ދީނުގައި ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވަނީ ދީންވެރި މުސްލިމު އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށެވެ.

އަހުލު ކިތާބީ އަންހެނުންނާ ކައިވެނިކުރުން – 2

އިސްލާމްދީނުގައި އަހުލު ކިތާބީ އަންހެނުންނާ ކައިވެނި ކުރުން ހުއްދަވެގެން ވީނަމަވެސް ދީނުގައި ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވަނީ ދީންވެރި މުސްލިމު އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށެވެ.