[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

aashoora

ބިދުޢަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން ޢާޝޫރާ ދުވަހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގައި ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ކަމަކީ ރޯދަ ހިފުމެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ބިދުޢަވެރި ދެ ޖަމާޢަތަކުން އެދުވަހުގައި ކުރުން ޝަރުޢުކުރައްވާފައި ނުވާ ކަންތައްތަކެއް ކުރެއެވެ.

ޢާޝޫރާ ދުވަސް

ޢާޝޫރާ ދުވަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކީ އެދުވަހުގައި ރޯދަ ހިއްޕެވުމެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމުގައި ރިވެތިވެގެންވާ ނަމޫނާ ވެއެވެ.

މުޙައްރަމް އަދި ޢާޝޫރާގެ 33 ފައިދާ 4

26- ޢަރަފާތް ދުވަހަކީ ޢާޝޫރާ ދުވަހަށްވުރެ މާތް ދުވަހެކެވެ. ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ރޯދައަކީ ދެއަހަރުގެ ފާފަ ފުހެލޭ ރޯދައެކެވެ. އެކަމުގެ ޙިކުމަތެއްކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. ޢާޝޫރާ ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމަށެވެ. ޢަރަފާތް ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ ނަބިއްޔާ

މުޙައްރަމް އަދި ޢާޝޫރާގެ 33 ފައިދާ 3

17- ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަހިފުމުގެ ތިން ދަރަޖައެއް ވެއެވެ. ފުރަތަމައީ ތިންދުވަހު ރޯދަ ހިފުމެވެ. އެއީ ނުވަވަނަ ދުވަހާއި ދިހަވަނަ ދުވަހާއި އެގާރަވަނަ ދުވަހެވެ. މި ކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ

މުޙައްރަމް އަދި ޢާޝޫރާގެ 33 ފައިދާ 2

9- ސަލަފުންނާއި ޚަލަފުން (ކުރީގެ މީހުންނާއި ފަހުގެ މީހުން) ގެ އަރިހުގައި ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ މުޙައްރަމް މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. ޙަދީޘްތަކުގެ ބޭރުފުށުގެ މާނަވެސް ހުރީ އެގޮތަށެވެ. އަދި ލަފުޒުން ދޭހަވަނީވެސް އެމާނައެވެ. ބަހުގެ

މުޙައްރަމް އަދި ޢާޝޫރާގެ 33 ފައިދާ 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله މިއީ މުޙައްރަމް މަހާއި ޢާޝޫރާއާ ގުޅޭ ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. މީގެ ފައިދާ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ. 1- ﷲ

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ

މުޙައްރަމު މަހުގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ރޯދައަކީ ޢާޝޫރާ ދުވަހު (މުޙައްރަމު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު) ހިފާ ރޯދައެވެ. އެ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދެއެވެ

ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޢާޝޫރާދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ އެރޯދަ ޤަޟާކުރެވޭނެތަ؟

ސުންނަތުގެ ދެ ވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ ސަބަބެއްވާ ސުންނަތްތަކާއި ސަބަބެއް ނުވާ ސުންނަތްތަކެވެ. ސަބަބެއްވާ ސުންނަތްތަކުގައި، ސަބަބު ފާއިތުވުމުން އެ ސުންނަތްވެސް ފާއިތުވީއެވެ. އަދި ޤަޟާކުރުމެއް ނުވެއެވެ. 

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ކޮން ދުވަހެއް؟ އެއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މުޙައްރަމްމަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ އެދުވަހުގެ ރޯދަހިފަނީ ކީއްވެ؟ އެދުވަހުގައި ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ޤައުމުގެ ކިބައިން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ

ބިދުޢަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުން ޢާޝޫރާ ދުވަހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގައި ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ކަމަކީ ރޯދަ ހިފުމެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ބިދުޢަވެރި ދެ ޖަމާޢަތަކުން އެދުވަހުގައި ކުރުން ޝަރުޢުކުރައްވާފައި ނުވާ ކަންތައްތަކެއް ކުރެއެވެ.

ޢާޝޫރާ ދުވަސް

ޢާޝޫރާ ދުވަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކީ އެދުވަހުގައި ރޯދަ ހިއްޕެވުމެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމުގައި ރިވެތިވެގެންވާ ނަމޫނާ ވެއެވެ.

މުޙައްރަމް އަދި ޢާޝޫރާގެ 33 ފައިދާ 4

26- ޢަރަފާތް ދުވަހަކީ ޢާޝޫރާ ދުވަހަށްވުރެ މާތް ދުވަހެކެވެ. ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ރޯދައަކީ ދެއަހަރުގެ ފާފަ ފުހެލޭ ރޯދައެކެވެ. އެކަމުގެ ޙިކުމަތެއްކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. ޢާޝޫރާ ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމަށެވެ. ޢަރަފާތް ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ ނަބިއްޔާ

މުޙައްރަމް އަދި ޢާޝޫރާގެ 33 ފައިދާ 3

17- ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަހިފުމުގެ ތިން ދަރަޖައެއް ވެއެވެ. ފުރަތަމައީ ތިންދުވަހު ރޯދަ ހިފުމެވެ. އެއީ ނުވަވަނަ ދުވަހާއި ދިހަވަނަ ދުވަހާއި އެގާރަވަނަ ދުވަހެވެ. މި ކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ

މުޙައްރަމް އަދި ޢާޝޫރާގެ 33 ފައިދާ 2

9- ސަލަފުންނާއި ޚަލަފުން (ކުރީގެ މީހުންނާއި ފަހުގެ މީހުން) ގެ އަރިހުގައި ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ މުޙައްރަމް މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. ޙަދީޘްތަކުގެ ބޭރުފުށުގެ މާނަވެސް ހުރީ އެގޮތަށެވެ. އަދި ލަފުޒުން ދޭހަވަނީވެސް އެމާނައެވެ. ބަހުގެ

މުޙައްރަމް އަދި ޢާޝޫރާގެ 33 ފައިދާ 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله މިއީ މުޙައްރަމް މަހާއި ޢާޝޫރާއާ ގުޅޭ ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. މީގެ ފައިދާ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ. 1- ﷲ

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ

މުޙައްރަމު މަހުގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ރޯދައަކީ ޢާޝޫރާ ދުވަހު (މުޙައްރަމު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު) ހިފާ ރޯދައެވެ. އެ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފާފަތައް ފުހެވިގެން ދެއެވެ

ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ޢާޝޫރާދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ އެރޯދަ ޤަޟާކުރެވޭނެތަ؟

ސުންނަތުގެ ދެ ވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ ސަބަބެއްވާ ސުންނަތްތަކާއި ސަބަބެއް ނުވާ ސުންނަތްތަކެވެ. ސަބަބެއްވާ ސުންނަތްތަކުގައި، ސަބަބު ފާއިތުވުމުން އެ ސުންނަތްވެސް ފާއިތުވީއެވެ. އަދި ޤަޟާކުރުމެއް ނުވެއެވެ. 

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ކޮން ދުވަހެއް؟ އެއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މުޙައްރަމްމަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ އެދުވަހުގެ ރޯދަހިފަނީ ކީއްވެ؟ އެދުވަހުގައި ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ޤައުމުގެ ކިބައިން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ