[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

40_naseyhai

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (46)

39 ވަނަ ނަސޭހަތް: ކޮންމެހެން ލާޒިމުވާ އިޞްލާޙުތައް ކުރުމާއި ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކޮށްދޭނެ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ފަރުވާތެރިވުން

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (42)

25 ވަނަ ނަސޭހަތް: «عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ» [1]. މާނައީ: “ގޭގެ އަހުލުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ޗާބޫކު އެލުވާފައި ބަހައްޓާށެވެ.”

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (35)

އަންހެނުން (ގެއިން ބޭރުގައި) މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި އިސްލާމީ މަންހަޖާއި ޢަލްމާނީން(secularists)   ދެކޭގޮތުގެ ފަރަޤުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ފަރަޤަކީ މިމައްސަލައިގައި އެބައިމީހުން އަޞްލަކަށް ބަލާ މިންގަނޑެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (46)

39 ވަނަ ނަސޭހަތް: ކޮންމެހެން ލާޒިމުވާ އިޞްލާޙުތައް ކުރުމާއި ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކޮށްދޭނެ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ފަރުވާތެރިވުން

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (42)

25 ވަނަ ނަސޭހަތް: «عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ» [1]. މާނައީ: “ގޭގެ އަހުލުންނަށް ފެންނަގޮތަށް ޗާބޫކު އެލުވާފައި ބަހައްޓާށެވެ.”

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (35)

އަންހެނުން (ގެއިން ބޭރުގައި) މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި އިސްލާމީ މަންހަޖާއި ޢަލްމާނީން(secularists)   ދެކޭގޮތުގެ ފަރަޤުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ފަރަޤަކީ މިމައްސަލައިގައި އެބައިމީހުން އަޞްލަކަށް ބަލާ މިންގަނޑެވެ.