[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

3_aslu_sharaha

ދަންނާށެވެ. ﷲ ތިބާއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާށި! – ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 6

اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمَ أرْبَعِ مَسَائِلَ ދަންނާށެވެ. ﷲ ތިބާއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާށި! ހަމަކަށަވަރުންވެސް އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ހަތަރު ކަމެއް އުނގެނުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.  މުޞައްނިފު ރަޙިމަހުﷲގެ ބަސްފުޅު اِعْلَمْ

ބިސްމި އިން ފެށުން – ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 5

މަތަނުގެ ތަރުޖަމާ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ދުނިޔޭގައި އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އެފަރާތެއްގެ ރަޙްމަތް ތަނަވަސްވެގެންވާ، އަދި މުއުމިނުންނަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޤިޔާމަތްދުވަހުން ރަޙްމަތް ވާޞިލްކޮށްދެއްވާ، އިލާހު(ﷲ)ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވާގިއެދި ފަށަމެވެ.  ޝަރަޙަ ލިޔުންތެރިޔާ

ﷲ އީ ރައްބުކަމަށާއި އަދި އިސްލާމްދީނަކީ ދީންކަމަށާއި އަދި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައީ ނަބިއްޔާކަމަށް ރުހުން – ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 4

އަހުލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތި އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ގޮތުގައި ސުވާލުކުރެވޭނީ މަރުވުމަށް ފަހުއެވެ. އެކަމުގެ ކައިފިއްޔަތާއި ކުރެވޭ ވަޤުތާއި ތަނަކީ އެއީ ޣައިބުގެ ޢިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމުގައިވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ނައްޞުތަކުގެ މައްޗަށް ހުއްޓިފައި

ކަށްވަޅުގެ ތިންސުވާލު – ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 3

ކަށްވަޅުގެ ތިންސުވާލު ކަށްވަޅުގެ ތިން ސުވާލާބެހޭ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ޝަރަހާގައި މިގެނެސްދެނީ މި ރިސާލާ ބިނާކުރައްވާފައިވަނީ އެތިން ސުވާލުގެ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ. ކަށްވަޅުގެ ފިތުނަވެރިކަން، ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބާއި ނިޢުމަތް އަދި ދެމަލާއިކަތުންގެ ސުވާލުކުރެއްވުމަކީ އެކަންކަމާމެދު

ރިސާލާއާ ބެހޭ ދެތިން ނުކުތާ- ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 2

 ރިސާލާއާ ބެހޭ ދެތިން ނުކުތާ ޘަލާޘަތުލް އުޞޫލި ރިސާލާއަކީ ކުރު އެހެނަސް ފައިދާބޮޑު ރިސާލާއެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މޫރިތި ސުންނަތުން ނެގިފައިވާ ދަލީލުތަކުން ފުރާލެވިފައިވާ ޢިލްމީ ރިސާލާއެކެވެ. ހަމައެހެންމެ މިރިސާލާއަކީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އެންމެ

ތިން އަޞްލާއި އޭގެ ދަލީލުތައް 1

بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ތަޢާރަފު ޘަލާޘަތުލް އުޞޫލި ވަ އަދިއްލަތުހާ (ތިން އަޞްލާއި އޭގެ ދަލީލުތައް) އަކީ ޝައިޚުލް އިސްލާމްގެ މަތިވެރި ލަޤަބު

ދަންނާށެވެ. ﷲ ތިބާއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާށި! – ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 6

اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمَ أرْبَعِ مَسَائِلَ ދަންނާށެވެ. ﷲ ތިބާއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާށި! ހަމަކަށަވަރުންވެސް އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ހަތަރު ކަމެއް އުނގެނުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.  މުޞައްނިފު ރަޙިމަހުﷲގެ ބަސްފުޅު اِعْلَمْ

ބިސްމި އިން ފެށުން – ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 5

މަތަނުގެ ތަރުޖަމާ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ދުނިޔޭގައި އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އެފަރާތެއްގެ ރަޙްމަތް ތަނަވަސްވެގެންވާ، އަދި މުއުމިނުންނަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޤިޔާމަތްދުވަހުން ރަޙްމަތް ވާޞިލްކޮށްދެއްވާ، އިލާހު(ﷲ)ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވާގިއެދި ފަށަމެވެ.  ޝަރަޙަ ލިޔުންތެރިޔާ

ﷲ އީ ރައްބުކަމަށާއި އަދި އިސްލާމްދީނަކީ ދީންކަމަށާއި އަދި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައީ ނަބިއްޔާކަމަށް ރުހުން – ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 4

އަހުލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތި އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ގޮތުގައި ސުވާލުކުރެވޭނީ މަރުވުމަށް ފަހުއެވެ. އެކަމުގެ ކައިފިއްޔަތާއި ކުރެވޭ ވަޤުތާއި ތަނަކީ އެއީ ޣައިބުގެ ޢިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކަމުގައިވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ނައްޞުތަކުގެ މައްޗަށް ހުއްޓިފައި

ކަށްވަޅުގެ ތިންސުވާލު – ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 3

ކަށްވަޅުގެ ތިންސުވާލު ކަށްވަޅުގެ ތިން ސުވާލާބެހޭ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ޝަރަހާގައި މިގެނެސްދެނީ މި ރިސާލާ ބިނާކުރައްވާފައިވަނީ އެތިން ސުވާލުގެ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ. ކަށްވަޅުގެ ފިތުނަވެރިކަން، ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބާއި ނިޢުމަތް އަދި ދެމަލާއިކަތުންގެ ސުވާލުކުރެއްވުމަކީ އެކަންކަމާމެދު

ރިސާލާއާ ބެހޭ ދެތިން ނުކުތާ- ތިން އަޞްލުގެ ޝަރަޙަ 2

 ރިސާލާއާ ބެހޭ ދެތިން ނުކުތާ ޘަލާޘަތުލް އުޞޫލި ރިސާލާއަކީ ކުރު އެހެނަސް ފައިދާބޮޑު ރިސާލާއެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މޫރިތި ސުންނަތުން ނެގިފައިވާ ދަލީލުތަކުން ފުރާލެވިފައިވާ ޢިލްމީ ރިސާލާއެކެވެ. ހަމައެހެންމެ މިރިސާލާއަކީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އެންމެ

ތިން އަޞްލާއި އޭގެ ދަލީލުތައް 1

بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ތަޢާރަފު ޘަލާޘަތުލް އުޞޫލި ވަ އަދިއްލަތުހާ (ތިން އަޞްލާއި އޭގެ ދަލީލުތައް) އަކީ ޝައިޚުލް އިސްލާމްގެ މަތިވެރި ލަޤަބު