[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 11

ޢުމްރާ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވުން ޙަދީޘް ޖިބްރީލުގައި އައިސްފައިވެއެވެ. އިބްނު ޢުމަރު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ”އިސްލާމްކަމަކީ މާތް ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވުމާއި، އަދި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަށް ހެކިވުމާއި، ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމާއި ޒަކާތްދިނުމާއި ޙައްޖުވުމާއި އަދި ޢުމްރާވުމާއި ޖުނުބުވެރިކަމުން ހިނައިގަތުމާއި،  އަދި ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ހިފުމެވެ. ވުޟޫފުރިހަމަކުރުމާއި، އަދި ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފުމެވެ.” އެއްދުވަހަކު އަބީ ރަޒީނުލް ޢުޤައިލީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން […]

މީސްތަކުން ހަތަރު ބަޔަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ.

ޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބިން ނާޞިރު އައް-ސަޢްދީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މީސްތަކުން 4 ބަޔަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ. 1- އެމީހަކީ ހެޔޮ މީހަކަށް ވެފައި އެހެޔޮކަން އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެންމީހުންނަށްވެސް ފޯރާ މީހާއެވެ. މިއީ ﷲއަށް އީމާންވާ، ޤުރުއާން ކިޔަވާ ދީން އުގަންނައިދޭ މުއުމިން އަޅާއެވެ. އޭނާގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އަދި އެހެން މީހުންނަށްވެސް ފައިދާކުރެއެވެ. އަދި އޭނާ ވީ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އޭނާއަށް ބަރަކާތް ލެއްވިގެންވެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ޢީސާގެފާނާއި މެދު ވަޙީ ކުރެއްިވި […]

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 87 “ކުއްލިމަރު ގިނަވުން. “

ކުއްލިމަރު ގިނަވުން. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ނިސްބަތްކުރައްވާ އަނަސް ބްން މާލިކު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ((إنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ…مَوْتُ الْفَجْأَةِ))[1] މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ކުއްލި މަރަކީ ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަލާމާތެކެވެ.” މިކަމަކީ މިޒަމާނުގައި ފެންނަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް މަރުވެގެން ދިއުން މިވަނީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ގިނަވެފައެވެ. ފަހެ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުއްޓައި ފެންނަމީހާ އެއަށްފަހު ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވެއެވެ. މިހާރު މިއަށް މީހުން ކިޔައި އުޅެނީ “ހާރޓް އެޓޭކް […]