[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބީބޭކަލުން

އެ ރަށް ބަންޑުން ޖެއްސެވި!

ނަބީބޭކަލުންގެ ދަޢުވަތަށް ޢަދާވާތްތެރިވެ، މިފަދަ ބޮޑުވެގެންވާ ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުން ދަންނާށެވެ. މިއީ ސަދޫމުގެ މީހުންގެ ވާހަކައެވެ. އެބައިމީހުން ނިމިދިޔަ ގޮތެވެ. ފަހެ، ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވާށެވެ.

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ތަރުތީބު 13

އެއަށް ފަހު ދެން ވަޑައިގެންނެވީ ޒަކަރިއްޔާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޔަޙްޔާގެފާނާއި އެއަށްފަހު ޢީސާ عليهم السلام އެވެ. މިކަން ސާފުކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާނުން އެނގެއެވެ.

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ތަރުތީބު 1

 ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް ހުރިހާ ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް ނުދެއްވައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަލާނގެ އަހަރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭކަލުންގެ ވާހަކަތަކެވެ.

އެ ރަށް ބަންޑުން ޖެއްސެވި!

ނަބީބޭކަލުންގެ ދަޢުވަތަށް ޢަދާވާތްތެރިވެ، މިފަދަ ބޮޑުވެގެންވާ ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުން ދަންނާށެވެ. މިއީ ސަދޫމުގެ މީހުންގެ ވާހަކައެވެ. އެބައިމީހުން ނިމިދިޔަ ގޮތެވެ. ފަހެ، ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވާށެވެ.

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ތަރުތީބު 13

އެއަށް ފަހު ދެން ވަޑައިގެންނެވީ ޒަކަރިއްޔާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޔަޙްޔާގެފާނާއި އެއަށްފަހު ޢީސާ عليهم السلام އެވެ. މިކަން ސާފުކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާނުން އެނގެއެވެ.

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ތަރުތީބު 1

 ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް ހުރިހާ ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް ނުދެއްވައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަލާނގެ އަހަރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭކަލުންގެ ވާހަކަތަކެވެ.