[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

ހުކުރު ދުވަހު ނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމުގެ މާތްކަން

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ މިއުއްމަތަށް ހިދާޔަތު ދެއްކެވުމަށް ފޮނުއްވި އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ އިންސާނާއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއްގެ ގޮތުން ފޮނުއްވި އެއިލާހުގެ އަޅާ އެންމެ ފަހު ނަބިއްޔާ އަދި

ޙަޤީޤީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

އެންމެހާ ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ އިންސާނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާކަމެއްގެވެސް ޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާ، އެޙައްދުތަކުން ބޭރުވާ މީހަކީ ޙައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ލެއްވެވި ގަދަފަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް

ފައިދާ ޔަޤީންވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް.

ވިޔަފާރިއެއް ފަށާކަމުގައިވާނަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް، އެ ވިޔަފާރިއަކީ ކިހާވަރެއްގެ ފައިދާއެއް ލިބިދާނެ ވިޔަފާރިއެއްތޯ ބަލާނެއެވެ. އަދި އެ ވިޔަފާރިއެއް ފައްޓަނީ ބޮޑު ރިސްކެއް ނަގައިގެންނެވެ. ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކޮށްގެން ފައްޓާ ވިޔަފާރިން އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 14

އަހަރެން ޔަތީމު ކުއްޖެއްގެ މުދާނަހަމަ ގޮތުގައި އަތުލައި، އޭގެން ވިޔަފާރިއެއް ފެށީމެވެ. އެމުދާ އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުވެ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް އަހަންނަށްވިއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 13

ތައުބާވުމާއިގުޅޭ މުހިއްމު ފަތުވާތައް ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު ތައުބާވުމާބެހޭ ޙުކުމުތައް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ބައިވަރު ސުވާލުތައްވެއެވެ. ފާފަތަކުން ފުރިހަމައަށް ތައުބާވުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި އަހަރެން އިހުމާލުވެފައުވާ

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 12

އަހަރެން އިޢުތިރާފުވާންވީތަ؟ ސުވާލުކުރިމީހަކު ހިތާމަވެރި އަޑަކުން އެހިއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ފާފަތަކަށް އިޢުތިރާފުވުން އަހަރެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޯޓުގައި ޤާޟީގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 11

ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ބައިވަރު ފާފަތައް ކުރީމެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާއަށް ތައުބާވީމެވެ. އެކަމަކު އެފާފަތަކުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އުނދަގޫވެއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 10

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ދުވަސްވީ ރައްޓެހިން އަހަރެންނަށް ބިރުދައްކައެވެ. މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ފަޟީޙަތްކޮށް އަހަރެންގެ ސިއްރުތައް ހާމަކުރާނެކަމުގައި އެމީހުން ބުނެއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 9

ނުބައިމީހުން އަހަރެންނާ ދިމާކުރަނީ ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެންގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން ނުބައިމީހުން އަހަރެން ކޮންމެ ތަނަކަށް ދިޔަޔަސް އަހަރެންގެ ފަހަތުން އަންނަނީއެވެ. އެމީހުންނަށް އަހަންނަށް ބަދަލެއް އައިކަން އެނގުމުން، އަހަންނާ ދެކޮޅުވެ އިދިކީލިވެއްޖެއެވެ. އަދި

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 8

ފާފައެއް ކުރެވުމުން އަހަރެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެތް؟ ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަންނަށް ފާފައެއް ކުރެވުމުން ވަޤުތުން ތައުބާވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ފާފާކުރެވުމުން ލަސްނުކޮށް އަހަރެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވޭހެއްޔެވެ؟” ފަހެ ޖަވާބަކީ: ފާފައެއްކުރެވުމަށްފަހު ކުރުން

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 7

ގިނަ ފާޙިޝްކަންތައްތަކެއް ފުއްސަވާދެއްވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ދަތިކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާ މީހުންނަށްޓަކައި މިޙަދީޘް މިތާނގައި ގެނެސްދޭނަމެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 6

ﷲ ތަޢާލާ އަހަންނަށް ފާފަ ފުއްސަވާދެއްވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އަހަންނަށް އަރައިގަނެވިފައިނުވާ ވައްތަރެއްގެ ފާޙިޝްކަމެއް ނުވެއެވެ. ތިބާ ޚިޔާލަށް

ދީނުގެ ދަޢުވަތަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ “ސިޔާސީ” ކަމެއްނޫނެވެ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ﷲ ތަޢާލާވަނީ އެކި ދުވަސްވަރު، ތަފާތު ޤައުމުތަކަށް އެބައިމީހުން އުޅެންވީ ގޮތާއި އުޅެގެން ނުވާނެ ގޮތްތައް އަންގަވާ ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 5

ތައުބާވުމުން ކުރިންވެދިޔަ ހުރިހާކަމެއް ފޮހެލާ މީހަކު ބުނެފާއެވެ: “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ތައުބާވެއްޖެނަމަ ﷲ ތަޢާލާ އަހަރެންނަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންވެސް ތެދުމަގުގައި ޘާބިތުވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންނަށް ފަސްޖެހެވެނީއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 4

މަތިވެރި ތައުބާއެއް މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޛިކުރުކޮށްލާނީ މިއުންމަތުގެ ކުރިއަރައަރައިގެންދިޔަ ޖީލު ތައުބާވިގޮތުގެ މިޘާލެކެވެ. އެއީ ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ އަޞްޙާބުންނެވެ. عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: أَنَّ مَاعِزَ

ހުކުރު ދުވަހު ނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމުގެ މާތްކަން

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ މިއުއްމަތަށް ހިދާޔަތު ދެއްކެވުމަށް ފޮނުއްވި އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ އިންސާނާއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއްގެ ގޮތުން ފޮނުއްވި އެއިލާހުގެ އަޅާ އެންމެ ފަހު ނަބިއްޔާ އަދި

ޙަޤީޤީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

އެންމެހާ ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ އިންސާނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާކަމެއްގެވެސް ޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާ، އެޙައްދުތަކުން ބޭރުވާ މީހަކީ ޙައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ލެއްވެވި ގަދަފަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް

ފައިދާ ޔަޤީންވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް.

ވިޔަފާރިއެއް ފަށާކަމުގައިވާނަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް، އެ ވިޔަފާރިއަކީ ކިހާވަރެއްގެ ފައިދާއެއް ލިބިދާނެ ވިޔަފާރިއެއްތޯ ބަލާނެއެވެ. އަދި އެ ވިޔަފާރިއެއް ފައްޓަނީ ބޮޑު ރިސްކެއް ނަގައިގެންނެވެ. ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކޮށްގެން ފައްޓާ ވިޔަފާރިން އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 14

އަހަރެން ޔަތީމު ކުއްޖެއްގެ މުދާނަހަމަ ގޮތުގައި އަތުލައި، އޭގެން ވިޔަފާރިއެއް ފެށީމެވެ. އެމުދާ އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުވެ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް އަހަންނަށްވިއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 13

ތައުބާވުމާއިގުޅޭ މުހިއްމު ފަތުވާތައް ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު ތައުބާވުމާބެހޭ ޙުކުމުތައް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި ބައިވަރު ސުވާލުތައްވެއެވެ. ފާފަތަކުން ފުރިހަމައަށް ތައުބާވުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި އަހަރެން އިހުމާލުވެފައުވާ

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 12

އަހަރެން އިޢުތިރާފުވާންވީތަ؟ ސުވާލުކުރިމީހަކު ހިތާމަވެރި އަޑަކުން އެހިއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ފާފަތަކަށް އިޢުތިރާފުވުން އަހަރެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކޯޓުގައި ޤާޟީގެ ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 11

ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ބައިވަރު ފާފަތައް ކުރީމެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާއަށް ތައުބާވީމެވެ. އެކަމަކު އެފާފަތަކުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އުނދަގޫވެއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 10

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ދުވަސްވީ ރައްޓެހިން އަހަރެންނަށް ބިރުދައްކައެވެ. މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ފަޟީޙަތްކޮށް އަހަރެންގެ ސިއްރުތައް ހާމަކުރާނެކަމުގައި އެމީހުން ބުނެއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 9

ނުބައިމީހުން އަހަރެންނާ ދިމާކުރަނީ ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެންގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން ނުބައިމީހުން އަހަރެން ކޮންމެ ތަނަކަށް ދިޔަޔަސް އަހަރެންގެ ފަހަތުން އަންނަނީއެވެ. އެމީހުންނަށް އަހަންނަށް ބަދަލެއް އައިކަން އެނގުމުން، އަހަންނާ ދެކޮޅުވެ އިދިކީލިވެއްޖެއެވެ. އަދި

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 8

ފާފައެއް ކުރެވުމުން އަހަރެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެތް؟ ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަންނަށް ފާފައެއް ކުރެވުމުން ވަޤުތުން ތައުބާވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ފާފާކުރެވުމުން ލަސްނުކޮށް އަހަރެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވޭހެއްޔެވެ؟” ފަހެ ޖަވާބަކީ: ފާފައެއްކުރެވުމަށްފަހު ކުރުން

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 7

ގިނަ ފާޙިޝްކަންތައްތަކެއް ފުއްސަވާދެއްވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ދަތިކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާ މީހުންނަށްޓަކައި މިޙަދީޘް މިތާނގައި ގެނެސްދޭނަމެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 6

ﷲ ތަޢާލާ އަހަންނަށް ފާފަ ފުއްސަވާދެއްވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ތިބާ ބުނެފާނެއެވެ. “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އަހަންނަށް އަރައިގަނެވިފައިނުވާ ވައްތަރެއްގެ ފާޙިޝްކަމެއް ނުވެއެވެ. ތިބާ ޚިޔާލަށް

ދީނުގެ ދަޢުވަތަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ “ސިޔާސީ” ކަމެއްނޫނެވެ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ﷲ ތަޢާލާވަނީ އެކި ދުވަސްވަރު، ތަފާތު ޤައުމުތަކަށް އެބައިމީހުން އުޅެންވީ ގޮތާއި އުޅެގެން ނުވާނެ ގޮތްތައް އަންގަވާ ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 5

ތައުބާވުމުން ކުރިންވެދިޔަ ހުރިހާކަމެއް ފޮހެލާ މީހަކު ބުނެފާއެވެ: “އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން ތައުބާވެއްޖެނަމަ ﷲ ތަޢާލާ އަހަރެންނަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންވެސް ތެދުމަގުގައި ޘާބިތުވާން ބޭނުމެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންނަށް ފަސްޖެހެވެނީއެވެ.

އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން، އެކަމަކު… 4

މަތިވެރި ތައުބާއެއް މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޛިކުރުކޮށްލާނީ މިއުންމަތުގެ ކުރިއަރައަރައިގެންދިޔަ ޖީލު ތައުބާވިގޮތުގެ މިޘާލެކެވެ. އެއީ ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ އަޞްޙާބުންނެވެ. عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: أَنَّ مَاعِزَ