[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤަޟާ

އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު – 1

އިލާހީ މަންހަޖުގެ މަތިވެރި އުސޫލުތަކުގެ މަތީގައި ބިނާވެފައިވާ އިސްލާމީ ޤަޟާއީ ނިޒާމަކީ އެއިން އަމްނު އަމާންކަމާއި، ޢަދުލުވެރިކަމާއި، ހިތްހަމަޖެހުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެކެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު – 1

އިލާހީ މަންހަޖުގެ މަތިވެރި އުސޫލުތަކުގެ މަތީގައި ބިނާވެފައިވާ އިސްލާމީ ޤަޟާއީ ނިޒާމަކީ އެއިން އަމްނު އަމާންކަމާއި، ޢަދުލުވެރިކަމާއި، ހިތްހަމަޖެހުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެކެވެ.