[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މުހިއްމު ލިޔުންތައް

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 3

  މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން މަލާއިކަތުންނަކީ ކޮބާ : މަލާއިކަތުންނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މަޚްލޫޤާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢައިބުގައިވާ މަޚުލޫޤެކެވެ. މަލާއިކަތުން ހައްދަވާފައިވަނީ ނޫރުންނެވެ. އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި އެއިލާހުއަށް ހަޟްރަތަށް ބޯ

އިޙްސާންކަން – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 4

8– އިޙްސާންކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ތިބާއަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެކެދެކެހުރެ އަޅުކަންކުރާފަދައިން އަޅުކަންކުރުމެވެ. އެހެނީ ތިބާއަށް އެއިލާހު ނުފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް އެއިލާހު ތިބާ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މި

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 1

ބަހުގެ ގޮތުން އީމާނުގެ މާނައަކީ : ހިތުން ތެދުކުރުމެވެ. ޝަރުޢީ އިސްތިލާޙުގައި އީމާނުގެ މާނައަކީ : ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެކު ދުލުން އިޤުރާރުވެ ގުނަވަންތަކުން ޢަމަލުކުރުމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމަ ޙަދިޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ”

އީމާންކަން – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 3

7– އީމާންކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ﷲ އަށް އީމާންވުމާއި އެއިލާހުގެ މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމާއި، އެއިލާހު ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމާއި، އެއިލާހު ފޮނުއްވި ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުމާއި، އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމާއި، ޤަދަރުގެ ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައިމިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ.

ތިބާގެ ރައްބު – ދަލާއިލުއް ދައުޙީދި 1

1- އިންސާނާ ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވާ ދީނުގެ ތިން އަޞްލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އިންސާނާ އޭނާގެ ވެރިފަރާތް މަޢުރިފާކޮށް ދެނެގަތުމާއި، އޭނާގެ ދީނަކީ ކޮބައިކަން މަޢުރިފާކޮށް ދެނެގަތުމާއި އަދި އޭނާގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް

” وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ  ” (النحل : 36)  މާނަ: ” އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހު ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް ރަސޫލުބޭކަލުން

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ އިލާހެއްނޫނެވެ.

ނަޞާރާ ދީނަކީޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އުޑަށް އުފުއްލެވުމާއި ގުޅިގެން  ބާޠިލް  ޢަޤީދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން  މި ބިންމަތީގައި އުފެދުނު ބާޠިލް ދީނެކެވެ. މި ދީނުގެ އަހުލުވެރީން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޢިސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ މާތްﷲ ގެ ދަރިކަލެކެވެ. ނުވަތަ

އެތީސްޓުން އީމާންވުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގު

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި މިކައުނު ހައްދަވާ ތަދްބީރު ކުރައްވާ ފަރާތަކީ އެއިލާހުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގަކީ އިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ ސަލާމަތް ބުއްދީގެ މަގެވެ. އިންސާނާ އޭނާގެ ސިކުނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ވިސްނުމުން

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ މަޢްރިފާކޮށް ދަނެގަތުމުގެ ވާޖިބު

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އުނގެނުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެކެވެ. އެގޮތުން، އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ ޙަޤީޤަތާއި އެ ޢަޤީދާގެ މަޤްޞަދާއި، އެ ޢަޤީދާގައި ހިމެނޭ އަޞްލުތަކާއި އުޞޫލުތަށް ދަނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި

ހުރިހާ ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ގޮވާލެއްވީ ތައުޙީދަށް

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިދުނިޔެ މައްޗަށް ފޮނުއްވި ހުރިހާ ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ގޮވާލެއްވީ އެއްކަމަކަށެވެ. އެބޭކަލުންގެ ރިސާލަތުގެ މަޤްޞަދަކީ އެއް މަޤްޞަދެކެވެ. އެއީ އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރުމާއި އެއިލާހު ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން.

ޝުޢަބުލް އީމާނުގައި އަލް އިމާމުލް ބައިޙަޤީ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އަލް އިމާމް ސުޔޫޠީ ރިވާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ޚަލްޤުކުރެވި ވުޖޫދުގައިވާ ބައެއްކަން ޤަބޫލުކުރުން ކޮންމެ މަލާއިކަތަކަށްވެސް އެމަލާއިކަތަތަކަށް

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ

އިސްލާމީ ޢަޤީދާއަކީ އެއަށްޓަކައި މާތް ﷲ ރަސޫލު ބޭކަލުން ފޮނުއްވައި، ފޮތްތައް ބާވައިލައްވައި، މުޅި ޚަލްޤުތަކުންގެ މައްޗަށް އެ ވާޖިބު ކުރެއްވި ޢަޤީދާއެވެ.

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 3

  މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން މަލާއިކަތުންނަކީ ކޮބާ : މަލާއިކަތުންނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މަޚްލޫޤާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢައިބުގައިވާ މަޚުލޫޤެކެވެ. މަލާއިކަތުން ހައްދަވާފައިވަނީ ނޫރުންނެވެ. އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި އެއިލާހުއަށް ހަޟްރަތަށް ބޯ

އިޙްސާންކަން – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 4

8– އިޙްސާންކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ތިބާއަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެކެދެކެހުރެ އަޅުކަންކުރާފަދައިން އަޅުކަންކުރުމެވެ. އެހެނީ ތިބާއަށް އެއިލާހު ނުފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް އެއިލާހު ތިބާ ދެކެދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މި

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 1

ބަހުގެ ގޮތުން އީމާނުގެ މާނައަކީ : ހިތުން ތެދުކުރުމެވެ. ޝަރުޢީ އިސްތިލާޙުގައި އީމާނުގެ މާނައަކީ : ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެކު ދުލުން އިޤުރާރުވެ ގުނަވަންތަކުން ޢަމަލުކުރުމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމަ ޙަދިޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ”

އީމާންކަން – ދަލާއިލުއް ތައުޙީދި 3

7– އީމާންކަމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އެއީ ﷲ އަށް އީމާންވުމާއި އެއިލާހުގެ މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމާއި، އެއިލާހު ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމާއި، އެއިލާހު ފޮނުއްވި ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުމާއި، އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމާއި، ޤަދަރުގެ ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައިމިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ.

ތިބާގެ ރައްބު – ދަލާއިލުއް ދައުޙީދި 1

1- އިންސާނާ ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވާ ދީނުގެ ތިން އަޞްލަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: އިންސާނާ އޭނާގެ ވެރިފަރާތް މަޢުރިފާކޮށް ދެނެގަތުމާއި، އޭނާގެ ދީނަކީ ކޮބައިކަން މަޢުރިފާކޮށް ދެނެގަތުމާއި އަދި އޭނާގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް

” وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ  ” (النحل : 36)  މާނަ: ” އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހު ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް ރަސޫލުބޭކަލުން

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ އިލާހެއްނޫނެވެ.

ނަޞާރާ ދީނަކީޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އުޑަށް އުފުއްލެވުމާއި ގުޅިގެން  ބާޠިލް  ޢަޤީދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން  މި ބިންމަތީގައި އުފެދުނު ބާޠިލް ދީނެކެވެ. މި ދީނުގެ އަހުލުވެރީން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޢިސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ މާތްﷲ ގެ ދަރިކަލެކެވެ. ނުވަތަ

އެތީސްޓުން އީމާންވުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގު

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަމާއި މިކައުނު ހައްދަވާ ތަދްބީރު ކުރައްވާ ފަރާތަކީ އެއިލާހުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގަކީ އިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ ސަލާމަތް ބުއްދީގެ މަގެވެ. އިންސާނާ އޭނާގެ ސިކުނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ވިސްނުމުން

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ މަޢްރިފާކޮށް ދަނެގަތުމުގެ ވާޖިބު

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އުނގެނުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެކެވެ. އެގޮތުން، އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ ޙަޤީޤަތާއި އެ ޢަޤީދާގެ މަޤްޞަދާއި، އެ ޢަޤީދާގައި ހިމެނޭ އަޞްލުތަކާއި އުޞޫލުތަށް ދަނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި

ހުރިހާ ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ގޮވާލެއްވީ ތައުޙީދަށް

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިދުނިޔެ މައްޗަށް ފޮނުއްވި ހުރިހާ ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުން ގޮވާލެއްވީ އެއްކަމަކަށެވެ. އެބޭކަލުންގެ ރިސާލަތުގެ މަޤްޞަދަކީ އެއް މަޤްޞަދެކެވެ. އެއީ އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރުމާއި އެއިލާހު ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން.

ޝުޢަބުލް އީމާނުގައި އަލް އިމާމުލް ބައިޙަޤީ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް އަލް އިމާމް ސުޔޫޠީ ރިވާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ޚަލްޤުކުރެވި ވުޖޫދުގައިވާ ބައެއްކަން ޤަބޫލުކުރުން ކޮންމެ މަލާއިކަތަކަށްވެސް އެމަލާއިކަތަތަކަށް

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ

އިސްލާމީ ޢަޤީދާއަކީ އެއަށްޓަކައި މާތް ﷲ ރަސޫލު ބޭކަލުން ފޮނުއްވައި، ފޮތްތައް ބާވައިލައްވައި، މުޅި ޚަލްޤުތަކުންގެ މައްޗަށް އެ ވާޖިބު ކުރެއްވި ޢަޤީދާއެވެ.