[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ

ލޮލުގެ ކޮއި

“އޭނާގެ މަންމަ ހުންނަނީ އެއް ލޮލެވެ. އޭނާ މަންމަ ދެކެ ވަރަށް ރުޅިއާދެއެވެ. މަންމައަކީ އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ޖެހިފައިވާ ލަދުވެތިކަމުގެ ލައްގަނޑެކެވެ. ޢާއިލާގެ ޚަރަދު ބަރަދު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަންމަ ކުރާ ކަމަކީ މީހުންނަށް ކައްކައި

ޢުމަރުބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ކީރިތިކުރެއްވުން

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ އަނބިކަނބަލުން އެއްދުވަހަކު ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވާތަނަށް ވަދެވަޑައިގެން އިރު އެކަލޭގެފާނު މޫނުފުޅުމަތީގައި ދެއަތްޕުޅު އަޅުއްވައިގެން ހުންނަވައި ގިސްލާ ހާލު ކީރިތިކުރައްވަމުން ދަނީއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯތާފަތްމަތީގައި ކަރުނަތިކިތައް ހިނގަހިނގާ

ހޮހޮޅައަށް ވަން ތިން މީހުންގެ ވާހަކަ

އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوْا الْمَبِيتَ

އަހަރެންނަށް ކިޔަވައިދޭށެވެ…!

އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެކެވެ.އިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި މިކުއްޖާ އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް މަދީނާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދަތުރުފެށިއެވެ. މި ކުއްޖާއަށް މަދީނާއަށް އާދެވުމުން އަވަސްވެގަތީ އިމާމް މާލިކުގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިއުމަށެވެ. އިމާމް މާލިކު އެކަލޭނގެފާނުގެ

ވާހަކަ ދައްކާ ގުރާ

ޢިލްމުވެރިޔަކު އުޅުއްވިއެވެ. ކިޔަވައިދެއްވަނީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާއެވެ. އޭނާގެ ދަރިވަރުންނަށް لا إله إلا اللهގެ މާނަ ޝަރަޙަކުރައްވައި މިކަލިމައިގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އިތުރު އެކަލޭގެފާނުންގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް

މެއްސެއްގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެ ވަންމީހެއްގެ ވާހަކަ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: މެއްސެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު ސުވަރުގެ ވަންވާހަކަ އަޑުއެއްސެވީމުތޯއެވެ؟ ސަލްމާން ބިން ފާރިސީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން  އެކަލޭގެފާނު

މާތްޞަހާބީ ބޭކަލެއްގެ ވާހަކަ

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ސަލްމާން ފާރިސީއާއި އަދި އަބުއްދަރުދާގެ ދެމެދުގައި އޮތް އަޚުވަންތަކަން އަބޫ ޖުހައިފާ ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަބުއްދަރުދާ އާއި އަދި ސަލްމާން އާއި ދެބޭކަލުން އަޚުކުރެއްވިއެވެ.

އަހަރެންގެ ސަމުސާ

ޔޫރަޕު މީހަކު މުސްލިމެއްގެ އަރިހުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ” ތިޔަބައިމީހުން ކާއިރު ސަމުސާ ބޭނުން ނުކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ” މުސްލިމު މީހާގެ އޭގެ ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ. ” އަހަރެންގެ ސަމުސަލަކީ އަހަރެންގެ އަތާއި އަހަރެންގެ އިނގިލިތަކެވެ.

ކެތްތެރިކަމާއެކު ދުޢާކުރުމުގެ ނަތީޖާ

މީގެ އެތައް ޤަރުނެއްކުރިން އުޅުއްވި އިސްމާޢީލް ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭކަލެކެވެ. މި ބޭކަލަކީ އިމާމް މާލިކުގެ އަރިހުން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެފައިވާ އިމާމް މާލިކުގެ ދަރިވަރެކެވެ. ޢިލްމުވެރި ބޭކަލެކެވެ. މިކަލޭގެފާނު ކައިވެނި ކުރެއްވުމަށްފަހު މާ ގިނަ

މާތް ﷲގެ ޢަޛާބަށްވުރެ މަރުވުންވެސް މާ ރަނގަޅެވެ.

އެއްސަހަރެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިއެއް އުޅުނެވެ. އޭނާއަކީ އޭނާއަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ނުކުރާ، ހިތްހަރު މީހެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދިނެވެ. އަވަސް

އާދަޔާ ޚިލާފުގޮތަކަށް ﷲ އެބައިމީހުން ކަނުކުރެއްވިއެވެ.

އިމާމް ޤުރުތުބީއަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނަކީ އަންދަލުސް (މިހާރުގެ ފުރާންސާއި ސުޕޭން ހިސާބުގައި އޮތްރަށެއް) ގައި އުފަންވެ ވަޑައިގެން ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ އަބޫ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ބުން އަބީބަކުރު ބިން ފަރުހުލް އަންޞާރީ

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ ތިމާގެ ދުޢާ އިޖާބަވުމަށްވާ މަގެކެވެ.

މާތް ﷲ އެދެބައިކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު ﷲ ބުން ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާތީ ތިމަން އަޑު އެއްސެވީމެވެ. ” ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ އުއްމަތެއްގެ މީހުންކުރެ ތިން މީހަކު އެއްދުވަހަކު ދަތުރަކު ނިކުތެވެ.

އެންމެފަހުން މަންމަވެސް އިސްލާމްވިއެވެ.

އެންމެފަހުން އިސްލާމްދީނުގެ ފުރިހަމަކަން އޭނާއަށް ވިސްނުމުން އޭނާ އިސްލާމްދީން ޚިޔާރުކޮށްފިއެވެ. ކޮންމެދުވަހަކުވެސް އިސްލާމްދީނާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

إن شاء الله ކިއުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކުޑަކުޑަ ޝަހަރެއްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚުތުބާގައި ކަމެއްކުރަން ގަސްތުކުރާއިރު إن شاء الله (ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން) ކިއުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަލިއެޅުއްވިއެވެ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އެދުވަހުގެ ޙުތުބާ އަޑުއެހުމަށް ހުރި ޒުވާނަކު ގެރިއެއް ގަތުމަށް

ތިބާއަށް ﷲގެ ހަޟްރަތުން ބިލެއް އައިހެއްޔެވެ؟

އުމުރުން 70ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ މުސްކުޅި ފިރިހެނެކެވެ. ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމު ދިޔުމުގައި ދަތިތަކެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހެކެވެ. މިބަލިން ލުޔެއް ލިބުމަށް އޮތް ހަމަ އެކަނި މަގަކީ އޮޕަރޭޝަން ކުރުން ކަމުގައި ޑޮކްޓަރުން

ހަތަރު އަނބިން

އެއްސަހަރެއްގައި ދިރި އުޅުނު ވަރަށް މުއްސަނދި ސާދާގަރެކެވެ. މުއްސަނދިކަމާއި މުދާވެރިކަމުގައި އަރާ ހުރި ބޭކަލެކެވެ. ސާދާގަރުގެ ހަތަރު އަނބިން ތިބެއެވެ. ހަތަރު އަނބިންގެ ތެރެއިން ސާދާގަރު އެންމެ ލޯބި ވަނީ ހަނގު އަނބި ދެކެއެވެ.

ލޮލުގެ ކޮއި

“އޭނާގެ މަންމަ ހުންނަނީ އެއް ލޮލެވެ. އޭނާ މަންމަ ދެކެ ވަރަށް ރުޅިއާދެއެވެ. މަންމައަކީ އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ޖެހިފައިވާ ލަދުވެތިކަމުގެ ލައްގަނޑެކެވެ. ޢާއިލާގެ ޚަރަދު ބަރަދު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަންމަ ކުރާ ކަމަކީ މީހުންނަށް ކައްކައި

ޢުމަރުބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ކީރިތިކުރެއްވުން

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ އަނބިކަނބަލުން އެއްދުވަހަކު ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވާތަނަށް ވަދެވަޑައިގެން އިރު އެކަލޭގެފާނު މޫނުފުޅުމަތީގައި ދެއަތްޕުޅު އަޅުއްވައިގެން ހުންނަވައި ގިސްލާ ހާލު ކީރިތިކުރައްވަމުން ދަނީއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯތާފަތްމަތީގައި ކަރުނަތިކިތައް ހިނގަހިނގާ

ހޮހޮޅައަށް ވަން ތިން މީހުންގެ ވާހަކަ

އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوْا الْمَبِيتَ

އަހަރެންނަށް ކިޔަވައިދޭށެވެ…!

އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެކެވެ.އިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި މިކުއްޖާ އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް މަދީނާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދަތުރުފެށިއެވެ. މި ކުއްޖާއަށް މަދީނާއަށް އާދެވުމުން އަވަސްވެގަތީ އިމާމް މާލިކުގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިއުމަށެވެ. އިމާމް މާލިކު އެކަލޭނގެފާނުގެ

ވާހަކަ ދައްކާ ގުރާ

ޢިލްމުވެރިޔަކު އުޅުއްވިއެވެ. ކިޔަވައިދެއްވަނީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާއެވެ. އޭނާގެ ދަރިވަރުންނަށް لا إله إلا اللهގެ މާނަ ޝަރަޙަކުރައްވައި މިކަލިމައިގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އިތުރު އެކަލޭގެފާނުންގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް

މެއްސެއްގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެ ވަންމީހެއްގެ ވާހަކަ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: މެއްސެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު ސުވަރުގެ ވަންވާހަކަ އަޑުއެއްސެވީމުތޯއެވެ؟ ސަލްމާން ބިން ފާރިސީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން  އެކަލޭގެފާނު

މާތްޞަހާބީ ބޭކަލެއްގެ ވާހަކަ

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ސަލްމާން ފާރިސީއާއި އަދި އަބުއްދަރުދާގެ ދެމެދުގައި އޮތް އަޚުވަންތަކަން އަބޫ ޖުހައިފާ ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަބުއްދަރުދާ އާއި އަދި ސަލްމާން އާއި ދެބޭކަލުން އަޚުކުރެއްވިއެވެ.

އަހަރެންގެ ސަމުސާ

ޔޫރަޕު މީހަކު މުސްލިމެއްގެ އަރިހުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ” ތިޔަބައިމީހުން ކާއިރު ސަމުސާ ބޭނުން ނުކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ” މުސްލިމު މީހާގެ އޭގެ ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ. ” އަހަރެންގެ ސަމުސަލަކީ އަހަރެންގެ އަތާއި އަހަރެންގެ އިނގިލިތަކެވެ.

ކެތްތެރިކަމާއެކު ދުޢާކުރުމުގެ ނަތީޖާ

މީގެ އެތައް ޤަރުނެއްކުރިން އުޅުއްވި އިސްމާޢީލް ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭކަލެކެވެ. މި ބޭކަލަކީ އިމާމް މާލިކުގެ އަރިހުން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެފައިވާ އިމާމް މާލިކުގެ ދަރިވަރެކެވެ. ޢިލްމުވެރި ބޭކަލެކެވެ. މިކަލޭގެފާނު ކައިވެނި ކުރެއްވުމަށްފަހު މާ ގިނަ

މާތް ﷲގެ ޢަޛާބަށްވުރެ މަރުވުންވެސް މާ ރަނގަޅެވެ.

އެއްސަހަރެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިއެއް އުޅުނެވެ. އޭނާއަކީ އޭނާއަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ނުކުރާ، ހިތްހަރު މީހެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދިނެވެ. އަވަސް

އާދަޔާ ޚިލާފުގޮތަކަށް ﷲ އެބައިމީހުން ކަނުކުރެއްވިއެވެ.

އިމާމް ޤުރުތުބީއަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނަކީ އަންދަލުސް (މިހާރުގެ ފުރާންސާއި ސުޕޭން ހިސާބުގައި އޮތްރަށެއް) ގައި އުފަންވެ ވަޑައިގެން ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ އަބޫ އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ބުން އަބީބަކުރު ބިން ފަރުހުލް އަންޞާރީ

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ ތިމާގެ ދުޢާ އިޖާބަވުމަށްވާ މަގެކެވެ.

މާތް ﷲ އެދެބައިކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު ﷲ ބުން ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާތީ ތިމަން އަޑު އެއްސެވީމެވެ. ” ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ އުއްމަތެއްގެ މީހުންކުރެ ތިން މީހަކު އެއްދުވަހަކު ދަތުރަކު ނިކުތެވެ.

އެންމެފަހުން މަންމަވެސް އިސްލާމްވިއެވެ.

އެންމެފަހުން އިސްލާމްދީނުގެ ފުރިހަމަކަން އޭނާއަށް ވިސްނުމުން އޭނާ އިސްލާމްދީން ޚިޔާރުކޮށްފިއެވެ. ކޮންމެދުވަހަކުވެސް އިސްލާމްދީނާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

إن شاء الله ކިއުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކުޑަކުޑަ ޝަހަރެއްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚުތުބާގައި ކަމެއްކުރަން ގަސްތުކުރާއިރު إن شاء الله (ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން) ކިއުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަލިއެޅުއްވިއެވެ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އެދުވަހުގެ ޙުތުބާ އަޑުއެހުމަށް ހުރި ޒުވާނަކު ގެރިއެއް ގަތުމަށް

ތިބާއަށް ﷲގެ ހަޟްރަތުން ބިލެއް އައިހެއްޔެވެ؟

އުމުރުން 70ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ މުސްކުޅި ފިރިހެނެކެވެ. ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމު ދިޔުމުގައި ދަތިތަކެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހެކެވެ. މިބަލިން ލުޔެއް ލިބުމަށް އޮތް ހަމަ އެކަނި މަގަކީ އޮޕަރޭޝަން ކުރުން ކަމުގައި ޑޮކްޓަރުން

ހަތަރު އަނބިން

އެއްސަހަރެއްގައި ދިރި އުޅުނު ވަރަށް މުއްސަނދި ސާދާގަރެކެވެ. މުއްސަނދިކަމާއި މުދާވެރިކަމުގައި އަރާ ހުރި ބޭކަލެކެވެ. ސާދާގަރުގެ ހަތަރު އަނބިން ތިބެއެވެ. ހަތަރު އަނބިންގެ ތެރެއިން ސާދާގަރު އެންމެ ލޯބި ވަނީ ހަނގު އަނބި ދެކެއެވެ.