[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ލިޔުންތެރިން

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 6 “މުޤައްދިމާ”

ދެވަނަ ބާބު އާމެދު ދަންނައެވެ؛ ފަހެ އެއީ ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތަކުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ ބާބެވެ. އަދި މިބާބު އެކުލެވިގެންވަނީ ތަމްހީދަކާއި ނުވަ ފަޞްލުގެ މައްޗަށެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 4 “މުޤައްދިމާ”

ރަސޫލުﷲ صلّى الله عليه وسلّم ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ ޣައިބުގެ ޚަބަރުތައް ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކޮށް އެކަންކަމަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ވީހިނދު އެކަންކަން ފާޅުވުމާމެދު ޝައްކު އުފައްދާ އަދި ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތަކާއި މެދުވެސް ޝައްކު އުފައްދައި، އެއްބަޔަކު އެއިން ބައެއްކަންކަމާމެދު އިންކާރުކޮށް، އަދި އަނެއްބަޔަކު، ބާޠިލް ގޮތްގޮތަށް އެކަންކަން ތައުވީލުކޮށް އެފުށްމިފުށަށްޖަހާ ފޮތްތައް ލިޔަމުންދާ މިޒަމާނުގައި، އެފަދަ އޮޅުވާލުންތަކަށް [ރައްދުދިނުން] މިބަޙުޘްގެ އަހައްމިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެން ވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 14

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ފަރްވާ ބުން ނުއުފަލްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އެކަލެގެފާނު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 13

ސޫރަތުއްޝަރްޙު، ސޫރަތުލްފީލް އަދި ސޫރަތުލްޤަދްރް   ސޫރަތުއްޝަރްޙު އަދި ސޫރަތުލްފީލްގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޟަޢީފް (ބަލިކަށި) ރިވާޔަތެއް: 1. ((مَنْ قَرَأَ فِيْ الْفَجْرِ بِـ “أَلَمْ نَشْرَح” وَ”أَلَمْ تَرَكَيْفَ” لَمْ يرمد))

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 11

މީހަކު ހެނދުނުކުރާހިނދު ތިންފަހަރު ((أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) ކިޔައި، އަދި ޙަޝްރު ސޫރަތުގެ ފަހު ތިން އާޔަތް ކިޔައިފިނަމަ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 10

މާނައީ: މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ޙުދައިބިއްޔާއިން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم އަށް ރުޖޫޢަވެވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އާޔަތް ބާވާލެއްވުނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ތިއްބެވީ ހިތާމައާއި ކީރިތިކުރެއްވުމުގައެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 9

ހަވީރުވާހިނދު ދުޚާންސޫރަތާއި އަދި ޣާފިރު ސޫރަތްފެށިގެން ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيْر﴾ އަށް ނިމޭ ހިސާބަށް، އަދި އާޔަތުލް ކުރުސި ކިޔަވައިފިމީހާ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 8

ޔާސީންސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޝައިޚް އަލްބާނީ -رحمه الله- ތަޙްޤީޤް ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ޙަދީޘްއެއް ޞައްޙަ ދަރަޖައަށް ވާޞިލްވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 6

ސޫރަތުލް  އިސްރާ އިސްރާ ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިފާ ބައެއް ޞައްޙަ ރިވާޔަތްތައް: 1. عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 6 “މުޤައްދިމާ”

ދެވަނަ ބާބު އާމެދު ދަންނައެވެ؛ ފަހެ އެއީ ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތަކުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވާ ބާބެވެ. އަދި މިބާބު އެކުލެވިގެންވަނީ ތަމްހީދަކާއި ނުވަ ފަޞްލުގެ މައްޗަށެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 4 “މުޤައްދިމާ”

ރަސޫލުﷲ صلّى الله عليه وسلّم ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ ޣައިބުގެ ޚަބަރުތައް ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކޮށް އެކަންކަމަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ވީހިނދު އެކަންކަން ފާޅުވުމާމެދު ޝައްކު އުފައްދާ އަދި ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތަކާއި މެދުވެސް ޝައްކު އުފައްދައި، އެއްބަޔަކު އެއިން ބައެއްކަންކަމާމެދު އިންކާރުކޮށް، އަދި އަނެއްބަޔަކު، ބާޠިލް ގޮތްގޮތަށް އެކަންކަން ތައުވީލުކޮށް އެފުށްމިފުށަށްޖަހާ ފޮތްތައް ލިޔަމުންދާ މިޒަމާނުގައި، އެފަދަ އޮޅުވާލުންތަކަށް [ރައްދުދިނުން] މިބަޙުޘްގެ އަހައްމިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެން ވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 14

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ފަރްވާ ބުން ނުއުފަލްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އެކަލެގެފާނު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 13

ސޫރަތުއްޝަރްޙު، ސޫރަތުލްފީލް އަދި ސޫރަތުލްޤަދްރް   ސޫރަތުއްޝަރްޙު އަދި ސޫރަތުލްފީލްގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޟަޢީފް (ބަލިކަށި) ރިވާޔަތެއް: 1. ((مَنْ قَرَأَ فِيْ الْفَجْرِ بِـ “أَلَمْ نَشْرَح” وَ”أَلَمْ تَرَكَيْفَ” لَمْ يرمد))

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 11

މީހަކު ހެނދުނުކުރާހިނދު ތިންފަހަރު ((أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) ކިޔައި، އަދި ޙަޝްރު ސޫރަތުގެ ފަހު ތިން އާޔަތް ކިޔައިފިނަމަ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 10

މާނައީ: މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ޙުދައިބިއްޔާއިން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم އަށް ރުޖޫޢަވެވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އާޔަތް ބާވާލެއްވުނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ތިއްބެވީ ހިތާމައާއި ކީރިތިކުރެއްވުމުގައެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 9

ހަވީރުވާހިނދު ދުޚާންސޫރަތާއި އަދި ޣާފިރު ސޫރަތްފެށިގެން ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيْر﴾ އަށް ނިމޭ ހިސާބަށް، އަދި އާޔަތުލް ކުރުސި ކިޔަވައިފިމީހާ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 8

ޔާސީންސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޝައިޚް އަލްބާނީ -رحمه الله- ތަޙްޤީޤް ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ޙަދީޘްއެއް ޞައްޙަ ދަރަޖައަށް ވާޞިލްވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން – 6

ސޫރަތުލް  އިސްރާ އިސްރާ ސޫރަތުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިފާ ބައެއް ޞައްޙަ ރިވާޔަތްތައް: 1. عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ