[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚު އިބްރާހީމް ޝަމީމް

ފާފައެއް ކުރެވިއްޖެ! ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ﷲތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އެއިލާހުވަނީ ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.

ފާފައެއް ކުރެވިއްޖެ! ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ﷲތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އެއިލާހުވަނީ ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.