[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އަޚް ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު

ނަމަވެސް އެމީހުން ތިބީ ޣާފިލުކަމެއްގެތެރޭގައި މޫނުއަނބުރާލައިގެންނެވެ.

ދުނިޔެއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން ދާކަމާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެއެވެ. މީސްތަކުންގެ އުޅުމާއި ގުޅުންތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލެވެ. “ދުނިޔެ” ހޯދުމުގައި މަޝްޣޫލުވުމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުންގެ އުފެދުން  ވެސް ހަނދާންނެތިފައިވާކަހަލައެވެ.

ކޮންމެފަހަރަކު ކާމިޔާބު ލިބުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫނެވެ.

ފަހުދު އޭނަގެ އެކުވެރިޔަކާއިއެކު އެއްދުވަހެއްގައި ސަހަރާތެރެއަށް ނުކުތެވެ. ފަހުދުގެ އެކުވެރިޔާއަކީ އަމިއްލަނަފްސުގެ މައްޗަށް ފަޚުރުވެރިވާ ގޮތްދޫނުކުރާ މިޒާޖެއްގެ މީހެކެވެ. ސަހަރާތެރޭގައި ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ތަންކޮޅެއްދުރު ހިސާބެއްގައި ބިންމަތީގައި އޮތް ކަޅުކުލައިގެ އެއްޗެއް ދެމީހުންގެ ލޮލުގައި

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 4

ފޮތްތަކަށް އީމާންވުން ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ބާވައިލެއްވުނު އެންމެހާ ފޮތްތަަކަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް، ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤާއި ހިދާޔަތާއިގެން .

ސަލާމް ކުރުމުގެ މަތިވެރިކަން.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ޝައްކެއްވެސް ނެއްގޮތުގައި މާތްވެގެންވާ

ދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤަތާއިމެދު ޣާފިލުނުވާށެވެ.

މި ދުނިޔެއަކީ ވަޤުތީ ގޮވައްޗެކެވެ. ދާދި އަވަހަށް ހަޤީޤީ މަންޒިލަށް ދިޔުމަށް ދަތުރަށް ފުރަންޖެހިދާނެއެވެ. އަނބިދަރީންނާއި މުދާ ދޫކޮށްފައި މިދުނިޔެއިން ވަކިވެދާންޖެހިދާނެއެވެ. އެދުވަހުން އެއްވެސް މުދަލަކުން ކުރާނެފައިދާއެއްނެތެވެ. ދެންއޮތީ ބަރުޒަޚުގެ ގެ ޙަޔާތެވެ. ކައްވަޅުގެ

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 3

  މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން މަލާއިކަތުންނަކީ ކޮބާ : މަލާއިކަތުންނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މަޚްލޫޤާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢައިބުގައިވާ މަޚުލޫޤެކެވެ. މަލާއިކަތުން ހައްދަވާފައިވަނީ ނޫރުންނެވެ. އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި އެއިލާހުއަށް ހަޟްރަތަށް ބޯ

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 2

ﷲ އަށް އީމާންވުން ﷲ އަށް އީމާންވުން :- ﷲ އަށް އީމާންވުމަކީ އެއިލާހުގެ ހަޟްރަތުން ޝަރީޢަތެއް ބާވާލައްވާފައިވާކަމަށް އިޤުރާރުވެ އިޢުތިރާފުވުމާއިއެކު އެ ޝަރީޢަތުގައިވާ ޙުކުމުތަކާއިމެދު ޝައްކު ކުރުމެއްނެތި އަދި ނުރުހުންތެރިވުމެއްނެތި އެ ޙުކުމުތައް

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 1

ބަހުގެ ގޮތުން އީމާނުގެ މާނައަކީ : ހިތުން ތެދުކުރުމެވެ. ޝަރުޢީ އިސްތިލާޙުގައި އީމާނުގެ މާނައަކީ : ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެކު ދުލުން އިޤުރާރުވެ ގުނަވަންތަކުން ޢަމަލުކުރުމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމަ ޙަދިޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ”

އިސްޙާޤު ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެ ވާހަކަ

އިސްޙާޤު ޢަލައިހިއްސަލާމް އަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ނަބިއްޔެކެވެ. އަދި ރަސޫލެއްވެސް މެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޚަލީލު އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އެވެ.

އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް

” وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ  ” (النحل : 36)  މާނަ: ” އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހު ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް ރަސޫލުބޭކަލުން

ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ކިޔާ ދުޢާ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ ” السَّلاَمُ عَلَى

އާދަމު ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެ ވާހަކަ

އާދަމު ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ﷲ ސުބްހާނަހު ވަތަޢާލާ ވަރަށްގިނަ ތަންތަނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  ޝައްކެއްވެސް ނެއް ގޮތުގައި އާދަމު ޢަލައިހިއްސަލާމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވުޖޫދުކުރެވުނު އިންސާނާއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނު

ޢިލްމާއި، ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ މާތްކަން

ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމު އުނގެނުމަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާއަށް ވެވޭ ބިރުވެތި ކަމެކެވެ. އެއީ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި ޢިލްމު ދިރާސާ ކުރުމަކީ ތަސްބީޙައެކެވެ. ޢިލްމު ހޯދާ އެ ޢިލްމު ލިބިގަތުމައްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޖިހާދެކެވެ. އެހެންމީހުނަށް އެ ޢިލްމު އުނގަންނާދިނުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ.

ކުޑަޝިރުކުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައި މިވަނީ އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކޮށް ހަމައެކަނި އެއިލާހުގެ ހަޞްރަތުން ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދިގެން އެއިލާހަށް އަޅުކަންތައް އަދާ ކުރުމަށްމަށްޓަކައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކީ އެމީހެއްގެ އަމަލުތައް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ބާތިލުވެ ބޭކާރުވެގެން ދާން އެދޭނެމީހެއްނޫނެވެ

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ކައިވެނިފުޅުތަކާމެދު ދެކެވޭ ދޮގުވާހަކަ ތަކުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ…؟

އިސްލާމް ދީން ފެށުނީއްސުރެ އަބަދުވެސް ދީނުގެ ޢަދުއްވުން އުޅެމުންދެއެވެ. އެކިދުވަސްވަރު އެކި ހިސާބު ތަކުގައެވެ.
އިސްލާމްދީނުގެ ޤަދަރު ކުޑަކޮށް ދީނާ މެދު މުސްލިމުންގެ ހިތުގައި ނުރުހުންތެރިކަން

ނަމަވެސް އެމީހުން ތިބީ ޣާފިލުކަމެއްގެތެރޭގައި މޫނުއަނބުރާލައިގެންނެވެ.

ދުނިޔެއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން ދާކަމާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެއެވެ. މީސްތަކުންގެ އުޅުމާއި ގުޅުންތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލެވެ. “ދުނިޔެ” ހޯދުމުގައި މަޝްޣޫލުވުމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުންގެ އުފެދުން  ވެސް ހަނދާންނެތިފައިވާކަހަލައެވެ.

ކޮންމެފަހަރަކު ކާމިޔާބު ލިބުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫނެވެ.

ފަހުދު އޭނަގެ އެކުވެރިޔަކާއިއެކު އެއްދުވަހެއްގައި ސަހަރާތެރެއަށް ނުކުތެވެ. ފަހުދުގެ އެކުވެރިޔާއަކީ އަމިއްލަނަފްސުގެ މައްޗަށް ފަޚުރުވެރިވާ ގޮތްދޫނުކުރާ މިޒާޖެއްގެ މީހެކެވެ. ސަހަރާތެރޭގައި ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ތަންކޮޅެއްދުރު ހިސާބެއްގައި ބިންމަތީގައި އޮތް ކަޅުކުލައިގެ އެއްޗެއް ދެމީހުންގެ ލޮލުގައި

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 4

ފޮތްތަކަށް އީމާންވުން ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ބާވައިލެއްވުނު އެންމެހާ ފޮތްތަަކަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް، ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤާއި ހިދާޔަތާއިގެން .

ސަލާމް ކުރުމުގެ މަތިވެރިކަން.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ޝައްކެއްވެސް ނެއްގޮތުގައި މާތްވެގެންވާ

ދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤަތާއިމެދު ޣާފިލުނުވާށެވެ.

މި ދުނިޔެއަކީ ވަޤުތީ ގޮވައްޗެކެވެ. ދާދި އަވަހަށް ހަޤީޤީ މަންޒިލަށް ދިޔުމަށް ދަތުރަށް ފުރަންޖެހިދާނެއެވެ. އަނބިދަރީންނާއި މުދާ ދޫކޮށްފައި މިދުނިޔެއިން ވަކިވެދާންޖެހިދާނެއެވެ. އެދުވަހުން އެއްވެސް މުދަލަކުން ކުރާނެފައިދާއެއްނެތެވެ. ދެންއޮތީ ބަރުޒަޚުގެ ގެ ޙަޔާތެވެ. ކައްވަޅުގެ

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 3

  މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން މަލާއިކަތުންނަކީ ކޮބާ : މަލާއިކަތުންނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މަޚްލޫޤާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢައިބުގައިވާ މަޚުލޫޤެކެވެ. މަލާއިކަތުން ހައްދަވާފައިވަނީ ނޫރުންނެވެ. އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި އެއިލާހުއަށް ހަޟްރަތަށް ބޯ

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 2

ﷲ އަށް އީމާންވުން ﷲ އަށް އީމާންވުން :- ﷲ އަށް އީމާންވުމަކީ އެއިލާހުގެ ހަޟްރަތުން ޝަރީޢަތެއް ބާވާލައްވާފައިވާކަމަށް އިޤުރާރުވެ އިޢުތިރާފުވުމާއިއެކު އެ ޝަރީޢަތުގައިވާ ޙުކުމުތަކާއިމެދު ޝައްކު ކުރުމެއްނެތި އަދި ނުރުހުންތެރިވުމެއްނެތި އެ ޙުކުމުތައް

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 1

ބަހުގެ ގޮތުން އީމާނުގެ މާނައަކީ : ހިތުން ތެދުކުރުމެވެ. ޝަރުޢީ އިސްތިލާޙުގައި އީމާނުގެ މާނައަކީ : ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެކު ދުލުން އިޤުރާރުވެ ގުނަވަންތަކުން ޢަމަލުކުރުމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމަ ޙަދިޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ”

އިސްޙާޤު ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެ ވާހަކަ

އިސްޙާޤު ޢަލައިހިއްސަލާމް އަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ނަބިއްޔެކެވެ. އަދި ރަސޫލެއްވެސް މެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޚަލީލު އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އެވެ.

އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް

” وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ  ” (النحل : 36)  މާނަ: ” އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހު ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް ރަސޫލުބޭކަލުން

ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ކިޔާ ދުޢާ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ ” السَّلاَمُ عَلَى

އާދަމު ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެ ވާހަކަ

އާދަމު ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ﷲ ސުބްހާނަހު ވަތަޢާލާ ވަރަށްގިނަ ތަންތަނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  ޝައްކެއްވެސް ނެއް ގޮތުގައި އާދަމު ޢަލައިހިއްސަލާމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވުޖޫދުކުރެވުނު އިންސާނާއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނު

ޢިލްމާއި، ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ މާތްކަން

ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމު އުނގެނުމަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހު ވަތަޢާލާއަށް ވެވޭ ބިރުވެތި ކަމެކެވެ. އެއީ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި ޢިލްމު ދިރާސާ ކުރުމަކީ ތަސްބީޙައެކެވެ. ޢިލްމު ހޯދާ އެ ޢިލްމު ލިބިގަތުމައްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޖިހާދެކެވެ. އެހެންމީހުނަށް އެ ޢިލްމު އުނގަންނާދިނުމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ.

ކުޑަޝިރުކުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައި މިވަނީ އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކޮށް ހަމައެކަނި އެއިލާހުގެ ހަޞްރަތުން ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދިގެން އެއިލާހަށް އަޅުކަންތައް އަދާ ކުރުމަށްމަށްޓަކައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކީ އެމީހެއްގެ އަމަލުތައް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ބާތިލުވެ ބޭކާރުވެގެން ދާން އެދޭނެމީހެއްނޫނެވެ

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ކައިވެނިފުޅުތަކާމެދު ދެކެވޭ ދޮގުވާހަކަ ތަކުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ…؟

އިސްލާމް ދީން ފެށުނީއްސުރެ އަބަދުވެސް ދީނުގެ ޢަދުއްވުން އުޅެމުންދެއެވެ. އެކިދުވަސްވަރު އެކި ހިސާބު ތަކުގައެވެ.
އިސްލާމްދީނުގެ ޤަދަރު ކުޑަކޮށް ދީނާ މެދު މުސްލިމުންގެ ހިތުގައި ނުރުހުންތެރިކަން