[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ލުއިފޮތް: ޖިންނި ޝައިޠާނުންނާއި ސިޙުރުވެރިންގެ ކިބައިންނާއި އެސްފީނާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރުޤްޔާކުރުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ އުނދަގުލުން ރައްކާތެރިވާނޭ ގޮތާއި ސިޙުރާއި އެސްފީނާއާ އަދި އެކަންކަމުގެ ފަރުވާއަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިލްމުވެރިންވެސް ވަނީ މިކަން އެބޭފުޅުންގެ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ލިޔުންތަކުގައިވެސް ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ދިސަލަފިއްޔާ ވެބްސައިޓުގައިވެސް މިކަމާ ގުޅުން ޖުމްލަ 132 ލިޔުމާއި އޯޑިއޯއާއި ވީޑިއޯ އަދި ފޮތް ވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. ولله الحمد والمنة.

ފަހެ މި މަސައްކަތްތަކަކީ އެކި މައުޟޫޢުތަކުގެ ދަށުން، އެކި ދުވަސްވަރުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ‘ކޮންޓެންޓަށް’ ވާތީ، މީގެ ކުރިން މި ‘ކޮންޓެންޓު’ އެއް ތަނެއްގައި ޖަމާކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ޤަޞްދުކުރީ މި މައުޟޫޢުތަކުގައި ކިޔުންތެރިންނަށް ފަސޭޙަވާނޭ ގޮތަށް މި ‘ކޮންޓެންޓުތައް’ ޖަމާކުރުމަށެވެ.

ފަހެ ތިރީގައި އެވަނީ އެ ތަރުތީބުކުރެވި، ކޮންމެ މަސައްކަތަކާ އެއާ ގުޅުން ހުރި ލިންކެވެ.

 

ދުޢާއަކީ މިއީ ކިޔުންތެރިންނަށް ނުހަނު ފައިދާ ކުރަނިވި މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ލެއްވުމެވެ! އާމީން.

 

ފޮތުގެ ނަން ޖިންނި ޝައިޠާނުންނާއި ސިޙުރުވެރިންގެ ކިބައިންނާއި އެސްފީނާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރުޤްޔާކުރުން
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 14 ޞަފްޙާ – A4 ސައިޒް
ފައިލް ސައިޒް 1 MB

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ