[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ: ފާފައެއް ކުރެވުމުން ތައުބާވުން

 

ދަރުސް ދެއްވީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފު

ފައިލް ސައިޒް: 4mb

 

ޑައުންލޯޑުކުރެއްވުމަށް