[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ނަމާދުކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

އިސްލާމްކަމުގެ އެންމެ މަތިވެރި ރުކުންކަމުގައިވާ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައަށް ހެކިވުމަށްފަހު އިންސާނާގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ވާޖިބަކީ ނަމާދެވެ. އިސްލާމްކަމުގެ އެހެނިހެން ރުކުންތަކާ ޚިލާފަށް ނަމާދު އެޅުމަކީ މުސްލިމު އަޅާ ދީނުން ބޭރުވެދާނެ ޢަމަލެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ. ނަމާދަކީ މިދަފަ މުހިންމު އަޅުކަމެއްކަމުގައި ވީހިނދުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށްވަނީ ނަމާދަށް ފރުވާ ކުޑަކުރެވިފައެވެ.

ދުޢާއަކީ މިފޮތުގެ ސަބަބުން ކިޔުންތެރިންނަށް ނުހަނު ގިނަ ފައިދާތަކެއް ޙާޞިލުވެގެން ދިޔުމެވެ. އަދި މިފޮތުން ފައިދާ ޙާޞިލުކޮށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފޯރިކޮށްދެއްވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް މާތް ﷲ ރަޙްމަތްލައްވާ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވުމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރާ އަޅުންތަކެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި މިމަސައްކަތަކީ މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުންގައި ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އާމީން!

 

ފޮތުގެ ނަން ނަމާދުކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 85 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 2 mb

 

ފޮތްޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ