[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެެއްގެ 44 ފައިދާ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

މިއީ ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގައި އަޅުކަންކުރުމާ ގުޅޭ ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ޚުލާާޞާއެކެވެ. މިފޮތަކީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު ލިޔުއްވާފައިވާ “44 فائدة في عشر ذي الحجة” (ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގެ 44 ފައިދާ)ގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެެއްގެ 44 ފައިދާ
ތަރުޖަމާކުރީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު  30 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 990 kb

 

ފޮތްޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ