[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ޢީދު މުބާރަކް

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

މިފޮތަކި ޢީދާގުޅޭ އަދަބުތަކާއި ޙުކުމްތަކާ އަދި ޢީދުގެ ބައެއް ފައިދާތައް ކުރުގޮތަކަށް ގެނެސްދިނުމަށް އައްޝައިކް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު ލިޔުއްވަފައިވާ “55 فائدة في آداب العيد وأحكامه” ގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

މިފޮތުގެ ސަބަބުން ކިޔުންތެރިންނަށް ނުހަނު ގިނަ ފައިދާތަކެއް ޙާޞިލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.

ދުޢާއަކީ މިމަސައްކަތަކީ މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އާމީން.

 

 

ފޮތުގެ ނަން ޢީދު މުބާރަކް
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 29 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 4 mb

 

ފޮތްޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ