[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނޫހުގެފާނުގެ ވާހަކަ – 8

  • ﷲ ގެ ކޯފާއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުން

ބުދަށް އަޅުކަން ކުރަން ފެށުމުން، އެމީހުންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ކޯފާވެވޮޑިގަތެވެ. ކީއްވެ ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާ އެބައިމީހުންނަށް ޙައްޤު ނުވާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ! އެ މީހުން ނެތުމުގެ ތެރޭގައި ވަނިކޮށް އުފެއްދެވީ އެ ބުދުތައް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެ މީހުންނަށް ރިޒުޤު ދެއްވަނީ އެ ބުދުތައް ހެއްޔެވެ؟ ﷲ އުފެއްދެވި ބިމުގައި އެ މީހުން ހިނގާބިގާ އުޅޭ އިރު، އެ މީހުންނާއި އަދި އެ ބިން އުފެއްދެވި އިލާހަށް އެބައިމީހުން ކާފިރުވަނީ ހެއްޔެވެ؟ ﷲ ދެއްވި ކާބޯތަކެތިން ކައިބޮއިއުޅޭ އިރު، އެ ދެއްވި ފަރާތަށް ޝަރީކުކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟

ހަމަޔަޤީނުން ވެސް މިއީ ބޮޑުވެގެންވާ އަނިޔާވެރި ކަމެކެވެ. ﷲ ގެ ކޯފާއާ އެ މީހުން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ.

___________________

މަޞްދަރު: قصص النبيين للأطفال

ނޫޙުގެފާނުގެ ވާހަކަ