[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

النسخ ٥

ނަސްޚުކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމަތްތައް:

އެކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ ޙިކުމަތްތަކެއްވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:

  1. ޝަރުޢުކުރެއްވުމުގައި އަޅުތަކުންގެ މަޞްލަޙަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން: އެގޮތުން އެބައިމީހުންނަށް ދީނީ ގޮތުންނާއި ދުނިޔަވީ ގޮތުން އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތް އެއިލާހު ލެއްވިއެވެ.
  2. އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަށް ވާޞިލުވަންދެން ޝަރުޢުކުރެއްވުމުގައި މަރުޙަލާތަކެއްގައި އެކަން ލެއްވުން.
  3. މުކައްލަފުން އިމްތިޙާނުކުރެއްވުން: އެއް ޙުކުމުން އަނެއް ޙުކުމަށް ބަދަލުވުމުގައި އެބައިމީހުން ތައްޔާރަށް ތިބި މިންވަރު ބެއްލެވުމާއި އެކަމާމެދު އެބައިމީހުން ރުހޭތޯ ބެއްލެވުން.
  4. ނަސްޚުކުރެއްވީ ކުރީގެ ޙުކުމަށް ވުރެ ލުއި ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނަމަ މުކައްލަފުން ޝުކުރުވެތިވޭތޯ ބެއްލެވުމާއި ނަސްޚުކުރެއްވީ ކުރީގެ ޙުކުމަށް ވުރެ ބުރަ ޙުކުމަކަށްނަމަ އެބައިމީހުން ކެތްތެރިވޭތޯ ބެއްލެވުން.

= ނިމުނީ =

————————————

الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله –

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް