[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙަސަދަވެރިކަން 3

އިބްނުލް ޤައްޔިމު رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ.

“ޙަސަދަވެރިޔާއަކީ ﷲ ގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ޢަދާވާތްތެރިއެކެވެ. އަދި އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ ޢަދާވާތްތެރިއެއްވެސް މެއެވެ. އަދި ﷲ ގެ ކޯފާއާއި މީސްތަކުންގެ ނުރުހުންތެރިކަން ޙައްޤުވާ މީހެކެވެ. އެފަދަ މީހުން ދުވަހަކުވެސް މަތިވެރި ނުވާނެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުކޮށް ނުދޭނެއެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުންކުރެ މަތިވެރިވާހުށީ މީސްތަކުންނަށް އިޙްސާންތެރިވާ މީހުންނެވެ.” [1]

ފަހެ މާތް މީހަކު ޙަސަދަވެެރި ނުވާނެއެވެ. ޙަސަދަވެރިވަނީ މަތިވެރި ނުވެވިގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ. ޙަސަދަވެރިޔާ އެ ޙަސަދަވެރިވާ ނިޢުމަތް، އެކަން ރައްދުވާ މީހާއަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަފާނެއެވެ. އަދި އެއަށް ވުރެ އިތުރަށްވެސް ދެއްވަފާނެއެވެ.

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ.

“އެފަދަ މީހަަކު (އެބަހީ: ޙަސަދަވެރިއަކު) ﷲ ތަޢާލާ މީހަކަށް ދެއްވާ ނިޢުމަތަށް ނުރުހުމަކީ އެއީ ބަލިމަޑުކަމެކެވެ. ފަހެ އެނިޢުމަތް، އެކަން ރައްދުވާ މީހާއަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވަފާނެއެވެ. އަދި އެއަށް ވުރެ މަތިވެރި ގޮތެއްގައިވެސް ދެއްވަފާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މީހަކަށް އެއާ އެއްވަރުގެ އެހެން ނިޢުމަތެއްވެސް ދެއްވަފާނެއެވެ.” [2]

އެމީހެއްގެ ހިތުގައި އެހެން މީހަކަށް ޙަސަދައެއް އޮތް މީހަކު ދަންނައެވެ. ފަހެ ތަޤްވާވެރިކަމާއި ކެތްތެރިކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން އެމީހެއްގެ ނަފްސުން އެކަން ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

= ނުނިމޭ =

_________________________________________________________

މިލިޔުމަކީ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިމާމެއްކަމުގައިވާ د.عبدالمحسن القاسم ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ الخطوات إلى السعادة (ބާއްޖަވެރިކަމާ ދިމާއަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް)، މިރިސާލާއިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް

[1]  بدائع الفوائد (2/462)

[2] مجموع الفتاوى (10/112)