[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް: ޢިލްމީ ބިނާ 8 (ދެވަނަ ޙަދީޘް)

 ސާޅީސް ޙަދީޘް (ދެވަނަ ޙަދީޘް) : ތިންވަނަ ޕްރޮގްރާމް

 

 

 

* ފޮތުގެ ޚުލާޞާ: “ސާޅީސް ޙަދީޘް” މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ ދީނުގެ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝާމިލު ޙަދީޘްތަކަށެވެ. މިއީ ގިނަ މައުޟޫޢުތަކެއް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

(download pdf)

 

*ޝަރަޙަކޮށްދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

 

* މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:

– އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތައް

– އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައް

– އިޙްސާންތެރިކަން

– ޤިޔާމަތުގެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް

 

* ސުވާލާއި ޖަވާބު:

  1. ޙަދީޘް ޖިބްރީލުގައި އައިސްފައި މިވާ އީމާންކަމުގެ ހަ ކަންތަކަށް އީމާންވުމުން އެމީހެއްގެ އީމާންކަން ފުރިހަމަވީ ހެއްޔެވެ؟
  2. އީމާންކަމާ އިސްލާމްކަމުގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

 

download audio

 

މި ފްރޮގްރާމްގެ އެހެނިހެން ބައިތައް