[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

كِتَابُ الصَّلَاة – ނަމާދުގެ ޙުކުމްތައް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ނަމާދަކީ އިސްލާމްވުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ އަދަކުރަންޖެހޭ އަޅުކަމެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސެވެ. ފަހެ، އެނަމާދު އަދާކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި އަދާކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ. ހުރިހާ ނުބައި ކަމަކުން އޭނާ ސަލާމަތްވާނެއެވެ. އަދި ރިވެތި އަޚްލާޤުން އޭނާ ޒީނަތްތެރިވާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ހެޔޮ މަގެއް އޭނާއަށް ފަހިވާނެއެވެ. އަދި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް އޭނާއަށް ބާއްޖަވެރިވާނެއެވެ.

ފަހެ، މިފޮތަކީ ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. ފަރުޟު ނަމާދުތަކުން ފެށިގެން ސުންނަތް ނަމާދަކަށް ދާންދެން، މިފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ޞައްޙަ ދަލީލުތަކާ އެކުއެވެ. އަދި ބައެއް މަސްއަލަތަކުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ އިޚުތިލާފާއި އޭގެ ރާޖިޙު ގޮތްވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން كِتَابُ الصَّلَاة – ނަމާދުގެ ޙުކުމްތައް
ލިޔެ ޖަމާކުރީ الشيخ محمد إبراهيم (ނައިފަރު)
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 373 ޞަފްޙާ – B5 ސައިޒް
ފައިލް ސައިޒް 3.62 mb

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ