[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކިތާބުއް ތައުޙީދު 2

ސުވާލު 3: ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާގައި (އަޅުކަންކުރުމުގައި ހަމައެކަނި ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމުގައި) ކިތައް ރުކުން ވޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެ ރުކުންތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟

ޖަވާބު: ދެރުކުނެވެ. އެއީ ތެދުވެރިވުމާއި އިޚްލާޞްތެރި ކަމެވެ.

 

 

ސުވާލު 4: ޖިންނީންނާއި އިންސީން ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު: ޖިންނީންނާއި އިންސީން ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތަކީ ހަމައެކަނި ﷲ އަށް އަޅުކަން އަދާކުރުމެވެ. އަދި އެކަލާނގެއަށް ކުރާ އަޅުކަމުގައި އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރި ނުކުރުމެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ  ﷲ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅެވެ.

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات 56]

މާނައީ: “ތިމަންއިލާހަށް (އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު) އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީ، ތިމަންއިލާހު ޖިންނީންނާއި، އިންސީން ޚަލްޤުނުކުރައްވަމެވެ.”

 

 

ސުވާލު 5: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات 56]

މާނައީ: “ތިމަންއިލާހަށް (އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު) އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީ، ތިމަންއިލާހު ޖިންނީންނާއި، އިންސީން ޚަލްޤުނުކުރައްވަމެވެ.”

މި އާޔަތުގެ މުރާދަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު: މި އާޔަތުގައި ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެ ޚަބަރު ދެއްވަނީ އެކަލާނގެ ޖިންނީންނާއި އިންސީން އުފެއްދެވީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައި ކަމެވެ. އަދި އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަން ގަތުމެވެ. އެއީީ އެކަލާނގެ އެންގެވި ކަންތައްތައް އަދާކޮށް، ނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުމެވެ.

 

 

ސުވާލު 6: ބަހުގެ ގޮތުންނާއި ޝަރުޢީގޮތުން އަޅުކަމުގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު: ބަހުގެ ގޮތުން އަޅުކަމަކީ ދެރަވެ ނިކަމެތިވުމެވެ.

ޝަރުޢީގޮތުން އަޅުކަމަކީ ސިއްރާއި ފާޅުގައި ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާއި ބުނެވޭ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން ﷲ ތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ އަދި ރުހިވޮޑިގެންވާ އެންމެހާ ކަމެއް ޝާމިލުވެގެންވާ ނަމެކެވެ.

 

*  *  *  *

 

އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ)

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

 

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް