[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މީސްތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުން 1

ﷲ ތަޢާލާގެ ނިޢުމަތްތައް ލިއްބައިދޭ އަދި އެއިލާހުގެ ޢުޤޫބާތް އެއްކިބާކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑެތި ސަބަބުތަކަކީ އެއިލާހަށް ކިޔަމަން ގަތުމާއި ކުއްތަންވުމާ އަދި އަޅުތަކުންނަށް އިޙްސާންތެރިވުމެވެ. ޝިރުކުން އެއްކިބާވެފައިވާ މިދީން އައިސްފައިވަނީ، ޢިލްމާއި ޢަމަލާއިގެންނެވެ. އަދި ﷲ އެއްކައުވަންތަކޮށް އެއިލާހަށް އަޅުކަންކުރުމާއެކު، މީސްތަކުންނާ ރިވެތި ގޮތުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމަށްވެސް މިދީނުގައި އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

“ﷲ އަށް އަޅުކަންކޮށްފައި މީސްތަކުންނަށް އިޙްސާންތެރިވާ މީހާ ދަންނައެވެ. އޭނާ އެވަނީ ﷲ ގެ ޙައްޤުތައް އަދާކޮށް، ﷲގެ އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤުތައްވެސް އަދާކޮށްފައެވެ. އެއީ އެއިލާހަށް ޢަމަލުތައް އިޚްލާޞްތެރިކުރުމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.”[1]

މީސްތަކުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ވަޤުތުގާއި ޢަމަލުގައި ބަރަކާތްލައްވާ ކަމެކެވެ. އަދި ދަތިކަންތައްތައް ފަސޭހަވެގެންދާ ކަމެކެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

((وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) [رواه مسلم]

މާނައީ: “އަދި އަތްމަތި ދަތިވެފައިވާމީހަކަށް ފަސޭހަކޮށްދީފިމީހާ ދަންނައެވެ. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް، ﷲ އެމީހަކަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނެއެވެ.”   

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވަނީ މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވުމަށާއި މީސްތަކުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށާ އަދި އުނދަގޫތައް އެއްކިބާކޮށްދިނުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

 ((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) [رواه مسلم]

މާނައީ: “މުއުމިނެއްގެ ކިބައިން ދުނިޔަވީ ދަތިކަމުގެ ތެރެއިން ދަތިކަމެއް، ފިލުވައިދީފިމީހާ ދަންނައެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ދަތިކަމުގެ ތެރެއިން ދަތިކަމެއް، ﷲ، އެމީހެއްގެ ކިބައިން ފިއްލަވައި ދެއްވާނެއެވެ.”

____________________________________

މިލިޔުމަކީ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިމާމެއްކަމުގައިވާ د.عبدالمحسن القاسم ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ الخطوات إلى السعادة (ބާއްޖަވެރިކަމާ ދިމާއަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް)، މިރިސާލާއިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް

[1]  الفتاوى 1/53