[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 23

ފަހެ މިފައިން ރީތި ޗާލު ނަންނަމުން ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ގޮވުމަކީ ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައިވެސް ކުރަން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އެހެނީ އޭގެ ސަބަބުން އެކުދިންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މެދުގައި އޮންނަ ގާތްކަން ލޮލަށް ފެނި ކަންފަތަށް އިވުމުން އެކުދިންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން އިޙުސާސްވެ އެއާއިލާ އެޅިފައިވާ ބިންގާގެ ހަރުދަނާކަމާއި އޭގެ ދުޅަހެޔޮކަން ޔަޤީން ކުރެވޭނެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދާނީ އެކުދިނަން ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން އާރޯކަން ލިބި އެކުދިންގެ ޙަޔާތަށް ޗާލުކަން އަންނާނީއެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ފެންނަ މަންޒަރަނީ، ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ އެކަކު އަނެކަކަށް ރީތި ވަނަމުން ގޮވުމަކީ އަނެކާ އެހާ ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައިވާ މަންޒަރެވެ. އެފަދަ ނަންނަމުން ގޮވުމުން އަނެކާ ލަދުގަނެ ރަކިވަނީއެވެ. އަދި އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހި މޫނު މަތިން ނުވަތަ ބަހުން ވެސް ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީއެވެ. އެހެން ހެދުމުން އަނެކާވެސް ހިތުގައި ޖެހެއެވެ. އަދި އެކަހެރިކޮށް ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ދެން އެފަދައިން ގޮވާލުމަށް ފަސްޖެހޭ ގޮތް ވަނީއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ދެމީހުންގެ މިޒާޖު އެކަކު އަނެކަކު ކައިވެނިކުރުމަށް ފަހު ދަސްކޮށް އެކަމަށް ވިސްނައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމެވެ. ނުވަތަ ކެތްތެރިކަމާއި ތަޙައްމަލު ކުރުމުގެ ސިފަ އަމިއްލަ ނަފުސުގައި އަށަގަންނުވައި ހަރުލައްވައި، އެފަދަ ކަންކަމަކީ މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުހެދުމެވެ. އެއީ ނަބަވީ ސުންނަތުގައިވެސް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ކަންކަން ކަމުގައި ދެނެގަނެ ހޭލުންތެރިވުމަކީ މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ހެޔޮ ފަރުވާއެވެ.

 

ނުނިމޭ…

 

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 22