[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 19

މިހަދީޘްފުޅުތަކުން ލިބިގެން ފިލާވަޅަކީ، ޔަހޫދީންގެ ވިސްނުމާ މުޅިން ޚިލާފަށް، އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުން ޙައިޟުވިޔަސް އެކަނބަލުންނާ އެކީގައި ދިރުއުޅެ ބީހި ގައިގޯޅިވެ ހެދުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމެއް ނޫންކަމެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު، މައިންބަފައިން ކުރިމަތީގައި ކަމުގައިވިޔަސް ފިރިމީހާ ނިދުމައްޓަކައި އަނބިމީހާގެ އުނގުގައި ބޯއަޅައިގެން އޮތުމަކީވެސް އައިބު ކަމެއް ނޫންކަމެއެވެ. އަދި އެއީ މައިންބަފައިން ވެސް މާބޮޑު ކަމެއް ކަމުގައި ހަދައި އެކަމަން އިންކާރު ކުރަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން މިޙަދީޘުން ލިބިގެންދާ އަނެއް ފިލާވަޅަކީ، ޢާއިޝާ رضي الله عنها އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުންނަށް ބަހައްޓަވާ އިޙުތިރާމުގެ ބޮޑުކަމެވެ. ފިރިކަލުންގެ އަވަހާރަފުޅަށް އުނދަގުލެއް ނުވަތަ މެދުކެނޑުމެއް އައިސްފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އެކަމަނާގެ ކިބައިން ވުމަކަށް އެދިވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. ފިރިކަލުންގެ އަވަހާރަފުޅަށް ބުރޫއަރާފަނެތީ އެކަމަނާ އިންނެވިތަނުން ހިރިލާންވެސް ބޭފުންފުޅުވެވައިއެއް ނުގެންނެވިއެވެ.

ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ކަން އޮތީ މިހެންތޯއެވެ؟ އިހުގައި ކާބަފައިންގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ބައެއް ރަނގަޅު އާދަތައް ހުއްޓަސް، މިއަދު މިފަދަ ކަންކަން މިވަނީ މުޅީންހެން އުވިގެން ގޮއްސައެވެ. މިއަދި ފިރިމީހާ ގޭގައި ނިދާފައި އޮންނަ ވަގުތުގައި ދަރީން އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ، އަޑު ގަދަކޮށް، ނުވިތާކަށް އެނދު މައްޗަށް އަރައި ފުންމާ ހަދާ ފަހުން ނޫނީ އެކުދިނަށް އެއްޗެއް ނުބުނުމަކީ ޢާއްމު ކަމެކެވެ. ބަފައިންގެ ހައިބަތު ދަރީންގެ ކުރިމަތީގައި ހިފަހައްޓައިދޭ މީހުން މިވަނީ މަދުވާން ފަށާފައެވެ. މިއީކީ ހަމައެކަނި އަނބީންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ. ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި މަދަރުސާތަކުން ވެސް އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ.

 

ނުނިމޭ…

 

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 18