[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 11

ކުރިން ބަޔާންކުރި ފަދައިން، ލޮބިވެތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންގެ އަރިހުގައިވެސް އެހެން އަނބިއަނބި ކަނބަލުން ދެކެ ލޯބިފުޅުވާކަން ބަޔާންކުރައްވާ ކަމުގައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، ޚަދީޖާ رضي الله عنها ދެކެ ލޯބިފުޅުވާލެއް ބޮޑުކަން ބަޔާންކުރައްވައި ޢާއިޝާ رضي الله عنها ގެ އަރިހުގައި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ:

“إني قد رزقت حبها” (مسلم 2435)

“ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވަނީ އެކަމަނާގެ ލޯބި ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ރޯދިކުރައްވާފައެވެ”.

މި ހަދީޘުން ހާމަވާ އިތުރު ކަމަކީ، އަނބިމީހާ ދެކެވާ ލޯތްބަކީ އޭނާ ނިޔާވުމަކުން އޭނާ އާއެކުގައި ވަޅުލެވޭ އެއްޗެއް ގޮތުގައި ހެދުމަކީ ވަފާތެރިންގެ ސިފައެއް ނޫންކަމެވެ. އޭނާ ދެކެވާ ލޯބި، އޭނާ ދިރި ހުރި އިރު ފާޅުކުރި ފަދައިން އޭނާ ނެތް ދުނިޔޭގައިވެސް ފާޅުކުރުމަކީ ނެތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން އަނބިންގެ ކުރިމަތީގައިވެސް ވިޔަސް އެ ލޯބި ފާޅު ކުރުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޖެހިލުންވާންވީ ކަމެއްވެސް ނުމެނޫންމެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިފަދަ ކަންކަން އެއްވެސް ގޮތަކަސް ނުފެންނަ ކަންކަމޭ ބުނެވޭހާ ނާދިރު ކަންކަން ކަމުގައި މިއަދު މިވަނީ ވެފައެވެ. ނުވަތަ މިކަންކަން މިވަނީ ލަދު ކަންކަން ކަމުގައެވެ. އެފަދަ ކަންކަމަކީ – ހިނގައިފި ނަމަ – ޢާއިލާ މީހުންގެ ފަރާތުންވެސް ގިނަ ފަހަރު އިންކާރު ކުރެވޭ ކަންކަމެވެ.

 

ނުނިމޭ…

 

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 10