[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 3

އަލްއިމާމް އިބްނު ޙަޖަރު رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ: “ހެނދުނުގެ ކުރީކޮޅުގައި އެވަނީ ހަމައެކަނި ސަލާމްގޮވާލެއްވުމާއި ހެޔޮދުޢާކޮށްދިނުމެވެ. އަދި (ޢަޞުރުނަމާދު ނިމި) ހެނދުނުގެ ފަހުކޮޅުގައި އެވަނީ މަޖިލިސްކުރެއްވުމާއި މުނިއަވަސްފިލުއްވައި ދެއްވުމާއި ވާހަކަފުޅުދެއްކުމެވެ”. (ފަތްޙުލްބާރީ: 9/379)

ޢާއިޝާ رضي الله عنه ރިވާކުރެއްވިއެވެ:

“… وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا …” (أبو داود: 2135)

“އަދި އެކަލޭގެފާނު صلى الله عليه وسلم ތިމަންމެން (އެންމެންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި) ވަށައިގެން ބުރުނުޖައްސަވާ ދުވަހެއް މަދެވެ. ފަހެ އެކަލާގެފާނު ހުރިހާ އަންބިކަނބަލުންނާވެސް “ކައިރިވެވަޑައިގަންނަވަ” ތެވެ. ޖިމާޢުވެވަޑައިގަތުމަކާ ނުލައެވެ. އަދި އެދުވަހަކު އެކަނބަލެއްގެ ގޭގައި މަޑުކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަނބިކަނބަލެއްގެ ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު އެކަނބަލެއްގެ އަރިހުގައި އެރޭ ވޭތުކުރައްވަތެވެ”.

“ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އެފަދައިން ކަންކުރައްވަނީ އެދުވަހަކު އެކަނބަލެއްގެ ގޭގައި މަޑުކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަނބިކަނބަލެއްގެ ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން އެހެން އަނބިކަނބަލުންގެ މުނިއަވަސްފިލުއްވައި ދެއްވުމައްޓަކައެވެ. އަދި އެކަނބަލުންގެ ހިތްތައް ހެޔޮކުރައްވައި އެގޮތުގައި (އެރޭ މަޑުކުރަންޖެހޭ އަނބިކަނބަލުންގެ ގާތަށް ދިއުމައްޓަކައި) އެކަނބަލުންނާ (އެރެއަށް) ވަކިވުމަށްޓަކައެވެ”. (المفهم للقرطبي: 13/90)

ނުނިމޭ…

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 2