[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް: ޢިލްމީ ބިނާ 3 (ދެވަނަ ޤަވާޢިދު)

*ތިންވަނަ ޕްރޮގްރާމް: ހަތަރު ޤަވާޢިދު (ދެވަނަ ޤަވާޢިދު)

* ފޮތުގެ ޚުލާޞާ: “ހަތަރު ޤަވާޢިދު” މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ ޝިރުކުގެ ނުބައިކަން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. މިއީ ޢަޤީދާގެ ފޮތެކެވެ. (download pdf)

*ޝަރަޙަކޮށްދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

* މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:

– ދުނިޔޭގައި އޮތް ޝިރުކުގެ ދެ އަޞްލު

– އިބްރާހީމުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ޝިރުކު

– ނޫޙުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ޝިރުކު

– ޝަފާޢަތަކީ ކޮބާ؟

– ޝަފާޢަތްބެހިގެންވާ ދެބައި

* ސުވާލާއި ޖަވާބު:

1 ވަލީވެރިންނަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

2 ޝަފާޢަތަކީ ހަމައެކަނި ޤިޔާމަތަށް ޚާއްޞަކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

3 ހެޔޮލަފާމީހެއްކައިރީގައި ދުޢާކޮށްދިނުމަށް އެދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

4 ޤިޔާމަތްދުވަހުން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޝަފާޢަތް ލިބޭނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟

download audio

މި ފޮރްގްރާމްގެ އެހެނިހެން ބައިތައް