[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް: ޢިލްމީ ބިނާ 2 (ފުރަތަމަ ޤަވާޢިދު)

* ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް: ހަތަރު ޤަވާޢިދު (ފުރަތަމަ ޤަވާޢިދު)

* ފޮތުގެ ޚުލާޞާ: “ހަތަރު ޤަވާޢިދު” މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ ޝިރުކުގެ ނުބައިކަން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. މިއީ ޢަޤީދާގެ ފޮތެކެވެ. (download pdf)

* ޝަރަޙަކޮށްދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

 

* މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:

– ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދަޢުވަތު ފެށުން

– ހަނގުރާމަކުރެއްވި ސަބަބު

– ތައުޙީދު ބެހިގެންވާ ބައިތައް

– މުޝްރިކުން ތައުޙީދުއް ރުބޫބިއްޔާއަށް އިޤުރާރުވެ އުލޫހިއްޔާއަށް އިންކާރުކުރުން

 

* ސުވާލާއި ޖަވާބު:

1 ވާރޭ ވެހުމާއި ކަނޑުރޯދި ލިބުން ސިޙުރުވެރިންނަށް ނިސްބަތްކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

2 ކޮންމެ ދީނަކަށް އުޅުނަސް ރަނގަޅަށް އުޅެންޏާ އެއީ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ބުނެއެވެ. މިއީ ކޮންކަހަލަ ބުނުމެއް ހެއްޔެވެ؟

download audio

 

މި ފޮރްގްރާމްގެ އެހެނިހެން ބައިތައް