[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވަރިކުރެވޭ އަންހެނާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުންދޭ މުދާ 8

  1. ވަރިކުރުމަށްފަހު މުދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭ ޙާލަތްތައް

ވަރިކުރުމަށްފަހު މުދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭ ޙާލަތްތަކާމެދު ފިޤުހުވެރިންވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އަދި އެބޭކަލުންވަނީ މިކަމުގައި ނުހަނު އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ދެމަފިރިން ވަކިވާ ވަކިވުން އެބޭކަލުން ދެބަޔަކަށް ބައްސަވައެވެ.

ފުރަތަމައީ: ފިރިމީހާގެ ސަބަބުން ވަކިވުން. އެއީ ލިޢާނުކުުރުމާއި އީލާކުރުމާއި މުރުތައްދުވުމާއި އަދި އެނޫނަސް އެފަދަ ސަބަބުތަކެވެ. އެޙާލަތުގައި އަނބިމީހާއަށް މުދަލެއް ދިނުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.

 

ދެވަނައީ: އަނބިމީހާގެ ސަބަބުން ވަކިވުން. އެއީ ޚުލްޢުކުރުމާއި މުރުތައްދުވުމާއި އަތްމަތިދަތިވެގެން ފަސްޚުކުރުމާއި ޢައިބެއް ހުރެގެން ވަކިވުމެވެ. އެޙާލަތުގައި އަނބިމީހާއަށް ވަރިކުރުމުގެ ސަބަބުން ދޭ މުދަލެއް ޙައްޤުވެގެން ނުވެއެވެ.

= ނުނިމޭ =

ލިޔެ ޖަމާކުރީ

އައްޝައިޚް ޔާމީން ނާޞިރު

އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު

 

________________________

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް