[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ޢުލޫމުލް ޙަދީޘް

 

މިފޮތަކީ ޙަދީޘް ޢިލްމާއި އެޢިލްމުގެ ބައެއް އިޞްޠިލާޙުތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ.

 

 

ފޮތުގެ ނަން ޢުލޫމުލް ޙަދީޘް
ލިޔުއްވީ އައްޝައިޚު އާދަމް ނަސީމް (ބީއޭ ނަސީމް) – رحمه الله
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު  80 ޞަފްޙާ، A5  ސައިޒް
ފައިލް ސައިޒް 916 kb

 

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ