[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (16)

ފުރަތަމަ ކަންތަކާމެދު ދަންނައެވެ. އެއީ ﷲ ތަޢާލާ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ފާޙިޝްކަމެކެވެ. އެއީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައިވެސް ދެމީހުންގެ ރުހުމުގައިވެސް އެކަން ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ. ފަހެ، އަނެކާގެ ނުރުހުމުގާކުރަނަމަ ވާނީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، އެއީ ފާޙިޝްކަމާ އަނިޔާވެރިކަން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ މިޙާލަތުގައި ޖިންނިއާ މުޚާޠަބުކޮށް އެއީ ފާޙިޝް ޙަރާމްކަމެއްކަން އަންގައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ އެއީ ފާޙިޝް، އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްކަމާ އެފަދައިން ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެސޮރުގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތް ޤާއިމުވާނެކަން އަންގައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެސޮރުމެންނަށް ޙުކުމްކުރެވޭނީ ﷲ ތަޢާލާ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙުކުމްފުޅުންކަންވެސް ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ އެއީ އިންސީންނާއި ޖިންނީނަށް ފޮނުވުނު ރަސޫލެކެވެ.

ދެވަނަ ކަންތަކާމެދު ދަންނައެވެ. އިންސާނަކަށް ނޭނގި ވެފައިވާކަމެއްނަމަ ޖިންނިއާ މުޚާޠަބުކޮށް އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ގަސްދަކާ ނުލާ އުނދަގޫކުރެވުމުން އެކަމަށް ޢޫޤޫބާތް ޙައްޤުނުވާކަން ބުނެދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އޭނާގެ ގޭގައި ނުވަތަ އޭނާއަށް މިލްކުވެގެންވާ ތަނެއްގައި ހިނގިކަމެއްނަމަ އެކަން ޖިންނިއަށް އަންގައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އިންސާނުންގެ ތަންތަނުގައި ޖިންނީން އުޅުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫންކަންވެސް ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ތަންނަނުގައި އިންސާނުންގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ އެސޮރުމެންނަށް ނޫޅެވޭނެއެވެ. އެސޮރުމެން އުޅެންއޮތް ތަންތަނަކީ މީހުން ނޫޅެ ފަޅުވެ، ވީރާނާވެފައިވާ ގެތަކާއި ޞަޙަރާތަކެވެ. އެހެންކަމުން މީހުން ނޫޅެ ފަޅުވެ، ވީރާނާވެފައިވާ ގެތަކުންނާއި ސަހަރާތަކާ އަދި ފާޚާނާތަކާއި، ބޯގަސްތަކުތެރެއާއި، ކުނިއަޅާ ތަންތަނާއި މަޤްބަރާތައްފަދަ ނަޖިސް ތަންތަނުން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ޖިންނީން ފެންނާނެއެވެ. ޝައިޠާނުންނާއެކު އުޅޭ ރަޙުމެއް ނެތް ޝައިޠާނީ ޞިފަތަކުގެ މީހުން މިފަދަ ޝައިޠާނުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް ވަރަށް ގިނައިން ގޮސްއުޅެއެވެ.

_____________________________________

=ނުނިމޭ=

މިއީ ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ -رحمه الله- ގެ މަޖްމޫޢުލްފަތާވާގެ ފަތުވާއެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް