[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ ޙަލާލްކުރެއްވި ކަންތައްތައް ޙަރާމްކުރުމާއި ޙަރާމް ކުރެއްވިކަންތައްތައް ޙަލާލްކުރުމުގެ ޝިރުކު

ﷲ ޙަލާލްކުރެއްވި ކަންތައްތައް ޙަރާމް ކުރުމާއި ޙަރާމް ކުރެއްވިކަންތައްތައް ޙަލާލްކުރުމާއި ކަންކަން ޙަލާލްކޮށް ޙަރާމްކުރުމުގެ ޙައްޤު ﷲ ނޫން އެހެންފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލްކޮށް އިޢްތިޤާދުކުރުމާއި ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތާއި ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ޤާނޫންތަކަކީ ޞައްޙަ އެއްޗެހިކަމަށް ޤަބޫލްކޮށް އިޢުތިޤާދު ކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ކުފުރެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّـهِ) التوبة31 “އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި، ފާދިރީންނަކީ ﷲ ފިޔަވައި އިލާހުން ކަމުގައި އެއުރެން ހެދޫއެވެ.” ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް މިއާޔަތް ކިޔަވާވިދާޅުވަނިކޮށް ޢަދިއްޔު ބުނު ޙާތިމް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. “އެމީހުން އެބައިމީހުންނަށް އަޅުކަންކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި ނުވެއެވެ.” ދެން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (( أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم )) رواه البيهقي “އާންއެކެވެ، އެހެނެއްކަމަކު އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ފާދިރީން، އެބައިމީހުންނަށް ﷲ ޙަލާލްކުރެއްވިކަންތައްތައް ޙަރާމްކުރުމުން، އެ ކަންތައްތަކަކީ ޙަރާމްކަންތައްތައް ކަމުގައި ބަލައިގަނެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ފާދިރީން އެބައިމީހުންނަށް ﷲ ޙަރާމްކުރެއްވިކަންތައްތައް ޙަލާލުކުރުމުން، އެ ކަންތައްތަކަކީ ޙަލާލްކަންތައްތައް ކަމުގައި ބަލައިގަނެއެވެ. އަދި މިއީ އެބައިމީހުން އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނަށާއި ފާދިރީންނަށްކުރި އަޅުކަމެވެ.” އަދި ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެއިލާހަށް ޝިރުކުކުރާ ކާފަރުން ސިފަކުރައްވައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ( وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ) التوبة 29 ” އަދި اللَّه އާއި، އެއިލާހުގެ -ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް- ޙަރާމް ކުރެއްވި ކަންތައް އެބައިމީހުން ޙާރާމްނުކުރެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ޙައްޤުދީނަށް ތަބާނުވެއެވެ” އަދިވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّـهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّـهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّـهِ تَفْتَرُونَ) يونس 59 މާނައީ: ” ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! اللَّه ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިލެއްވި ރިޒްޤާއިމެދު، ތިޔަބައިމީހުން ނިކަން ޚަބަރު ދީބަލާށެވެ! ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން އޭގެ ބައެއް ތަކެތި ޙަރާމް ތަކެއްޗަށް އަނެއްބައި ތަކެތި ޙަލާލް ތަކެއްޗަށް ހެދީމުއެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! اللَّه ތިޔަބައިމީހުންނަށް (އެކަމަށް) ހުއްދަ ދެއްވީހެއްޔެވެ؟ އަދި ކިއެއްތަ! اللَّه އާމެދު ތިޔަބައިމީހުން ހަދައިގެން ދޮގެއް ބުނަނީއެވެ.”