[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (1)

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ޝައިޚުލްއިސްލާމް (އިބްނު ތައިމިއްޔާ) -رحمه الله- ވިދާޅުވިއެވެ:

ﷲ عز وجل، މުޙައްމަދުصلى الله عليه وسلم ރަސޫލުކަމައިގެން ފޮނުއްވީ އެންމެހާ އިންސީންނާއި ޖިންނީންގެ ގާތަށްކަން ދެނެގަތުން އިންސާނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އަދި ވާޖިބުވެގެންވަނީ މިކަމަށާއި، އަދި އެކަމަކާއިގެން އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ކަމަކަށް އީމާންވެ ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމަށެވެ. އަދި ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާصلى الله عليه وسلم ޙަލާލު ކުރެއްވި އެންމެހާކަންކަން ޙަލާލުކުރުމާއި، ޙަރާމްކުރެއްވި އެންމެހާ ކަންކަން ޙަރާމްކުރުމެވެ. އަދި ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمވާޖިބު ކުރެއްވި އެންމެހާ ކަމެއް ވާޖިބުކުރުމާއި، ލޯބިވެވޮޑިގެންނެވި އެންމެހާކަމަކަށް ލޯބިކުރުމާއި އަދި ނުރުހުންތެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ކަމަކަށް ނުރުހުންވުމެވެ. އަދި އިންސީންނާއި ޖިންނީންގެ ތެރެއިން މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ރިސާލަތުގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތް ޤާއިމުވި މީހަކު އެކަލޭގެފާނަށް އީމާން ނުވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ޢަޛާބު ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ރަސޫލުން ފޮނުއްވެވުމުން އެރަސޫލުންނަށް ކާފިރުވީ މީހުންގެ މައްޗަށް ޢަޛާބު ޙައްޤުވީފަދައިންނެވެ.

އަދި މިއީ އެންމެހާ ޞަޙާބީންނާއި އިޙްސާންތެރިކަމާއެކު އެބޭކަލުންނަށް ތަބަޢަވީ އެންމެހާ ބޭކަލުންނާއި މުސްލިމުންގެ އިމާމުންނާއި އެންމެހާ މުސްލިމު ޖަމާޢަތްތައް އެކަމުގެ މައްޗަށް އިއްތިފާޤުވެފައިވާ އަޞްލެކެވެ. އެއީ ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިންނާއި އެނޫން މީހުންވެސްމެއެވެ. رضي الله عنهم أجمعين.

ޖިންނީންނަކީ ވުޖޫދުގައިވާ ބައެއްކަމާއި ﷲ ތަޢާލާ، ޖިންނީންގެ ގާތަށް ރަސޫލުކަމައިގެން މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ފޮނުއްވިކަމާމެދު މުސްލިމު އެއްވެސް ޖަމާޢަތެއްގެ ބަޔަކު ޚިލާފުވެފައި ނުވެއެވެ. އަދި ކާފިރު ޖަމާޢަތްތަކުގެ ގިނަ މީހުން ޖިންނީން ވާކަން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ތެރެއިން އަހުލުކިތާބީން، މުސްލިމުން އިޤްރާރުވާ ފަދައިން ޖިންނީން ވާކަމަށް އިޤްރާރުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ތެރެއިންވެސް އެކަމަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންވެއެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައިވެސް އެކަމަށް އިންކާރުކުރާ މީހުން ވާފަދައިންނެވެ. އެއީ ޖަހްމިއްޔާއިންނާއި މުޢުތަޒިލާއިން އެކަމަށް އިންކާރުކުރާ ފަދައިންނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ޖަމާޢަތްތަކާއި އެމީހުންގެ އިމާމުން އެކަމަށް އިޤްރާރުވެއެވެ.

=ނުނިމޭ=

މިއީ ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ رحمه الله ގެ މަޖްމޫޢުލްފަތާވާގެ ފަތުވާއެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް