[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: އަންހެނާގެ ފަރުޖުން ނުކުންނަ ވައިގެ ސަބަބުން ވުޟޫއެއް ނުގެއްލޭނެ

anhenaa vai

ސުވާލު: އަންހެނާގެ ފަރުޖުން  ނުކުންނަ ވައެއްގެ ސަބަބުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله

ޖަވާބު: އަންހެނާގެ ފަރުޖުން(ކުރިމަތީ ފަރާތުން) ވައި  ނުކުތުމަކީ ވުޟޫ ގެއްލޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

والله تعالى أعلم

 ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފަތުވާދޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

__________________________

ފަތުވާގެ އަޞްލު: ލިންކު