[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (2 ވަނަ ބައި )

ar_t3zeem_Allah_t3alee

ފުރައްސާރައިގެ ޙަޤީޤަތާއި އޭގެ މާނަ

މީސްތަކުން ފުރައްސާރައެއް ނުވަތަ މަލާމާތެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އުނިކަން ރައްދުވާފަދަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ އާދަކާދައިގައި ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ކޮންމެ ބަހަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވެސް ފުރައްސާރައެކެވެ. އެހެންކަމުން ފުރައްސާރަ އަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ރުޖޫޢަވާން ޖެހެނީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އާދައެއްގެ ގޮތުގައި ހަރުލާފައިވާ ކަންކަމަށާއި ބަސްބަހަށެވެ. މިގޮތުން ލަޢުނަތް ދިނުމާއި އިހާނެތިބަސް ބޭނުންކުރުމާއި ފާޙިޝް ބަސްތަކާއި ނުބައި ފާޙިޝް މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ އަތުގެ އިޝާރާތްތަކަކީ ފުރައްސާރައެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ މީހުންވެސް އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ފުރައްސާރައިގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ބަސްތަކަކީ ފުރައްސާރައާއި މަލާމާތެވެ. އަދި އެހެން ޤައުމެއްގެ މީހުންގެ ކައިރީގައި އެ ބަހަކީ އެއީ ފުރައްސާރައިގެ ބަހެއް ކަމުގައި ނުވިޔަސް އެ ބަހެއްގެ އަހުލުވެރިންގެ ޤައުމުގައި އެއީ ފުރައްސާރައެވެ!

-ނުނިމޭ-

ކުރީގެ ބައިތައް ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ!

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطَّريفي ލިޔުއްވާފައިވާ تعظيم الله تعالى و حكم شاتمه ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ