[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދުޢާގެ އޯޑިއޯ: ރުކޫ ، އިޢުތިދާލު ، ސުޖޫދު ، އަދި ދެސަޖަދަދެމެދުގައި ކިޔާ ޛިކުރުތައް

mosque

[audio:https://dhisalafiyyah.net/wp-content/uploads/2014/04/5-rukooiuthidhalsajidhadhesajidha-dhemedhu.mp3]

download