[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް ތިބާގެ ދީން ރައްކާތެރިކުރާށެވެ!

ޖުންދުބް ބިން އަބްދުﷲ އަލް ބަޖަލީ (ރަހިމަހުﷲ )ގެ  އަރިހުން ނަސޭހަތަކާއި އިރުޝާދަކަށް މީހަކު އެދުނެވެ. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެމީހާޔާ މުޚާތަބު ކޮށް ދެންނެވިއެވެ:

” ތިބާ ﷲއަށް ބިރުވެތި ވުމަށާ ތަޤްވާ ވެރިވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. އަދި ޤުރުއާނުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. އެހެނީ ޤުރުއާނަކީ ރޭގަނޑުގެ އަނދިރީގައި ނޫރެކެވެ.  އަދި ދުވާލުގައި އެއީ މަގުދެއްކުމެކެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާޔަށް ކިތަންމެ ބޮޑު އުދަގުލެއް އަދި ފަޤީރުކަމެއް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހުނުކަމުގައި ވިޔަސް އޭގައި ގަދަޔަށް ހިފަހައްޓާށެވެ. ތިބާއަށް މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ތިބާގެ ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކާ ތިބާގެ މުދާ ހޭދަކުރާށެވެ. އަދި އެ މުސީބާތް ދެމިގެންދާނަމަ ތިބާގެ މުދަލާއެކީ ތިބާގެ ފުރާނަވެސް ދީނަށްޓަކައި ޤުރުބާން ކުރާށެވެ. (ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް ދީން ރައްކާތެރި ކުރާށެވެ.) ފަހެ ވީރާނާ ވެގެންވާ މީހަކީ އޭނާގެ ދީން ވީރާނާކޮއްލި މީހާއެވެ. އަދި ބަނގުރޫޓު ވެފައިވާ މީހާއަކީ އޭނާގެ ދީން ނަގާލެވިފައިވާ މީހާއެވެ. އަދި ދަންނާށެވެ. ސުވަރުގެޔަށް ދާމީހާ އަށް ފަޤީރުކަމެއް ނުވެއެވެ. އަދި ނަރަކަޔަށް ދާމީހާއަށް މުއްސަނދި ކަމެއް ނުވެއެވެ.”

  سير أعلام النبلاء