[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (38)

ތިންވަނަ އަސާސް: ލޯބި އޯގާވެރިކަމާއި، ލޯތްބާއި ހިތްހެޔޮކަމުން ދަރިފުޅުގެ ހިތް ފުރާލާށެވެ. އަދި އޭނާއަށް އަމާންކަން އިޙްސާސް ކުރުވާށެވެ. މައިންބަފައިން ދަރިންނަށް ހޯދައިދޭ އެންމެހައި ތަކެތިންނާއި، އެކުދިންނަށްޓަކައިވާ ޤުރުބާނީ އިން އެމީހުން އެކުދިން ދެކެ ވާ ލޯބި އިޙްސާސް ނުކުރެވެއެވެ.  ހަސަދަވެރިކަމާއި، ފެއިލްވުމާއި، ނުރުހުންތެރިވުމާއި މިފަދަ އިޙްސާސްތަކަކީ މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންނާ ދުރުކުރުވާ، އެކުދިންގެ ވިސްނުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުވާ ކަންކަމެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް، ސީދާކޮށް އެމީހެއް ދެކެ ލޯބިވާކަން ބުނެ ފާޅު ނުކުރާނަމަ، އެކަން ނޭނގޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން، […]