[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެމެންގެ ދަރިން ނުކިޔަމަންތެރި ނުވުމަށްޓަކައި … (37)

 މުސްލިމް މީހާ މަޑުމޮޅިވެ ކިއަމަންތެރިވިއެއް ކަމަކު، އޭނާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެއްބަސްވެ ނުހަދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާގެ ދަރިފުޅަށް، ޝަރުޢާއި ޚިލާފުވާ އަމުރުތަކަށް އިޖާބަ ނުދިނުމަށާއި، އަދި ކޮންމެކޮންމެ އާދަކާދައަކަށް ނަފްސު ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ހުށަނުއެޅުމަށާއި، އަދި ޢާދަތަކާއި ޘަގާފަތްތައް އެދޭހައި ގޮތަކަށް އޭނާގެ މައްޗަށް މަގު ކޮށައިދިޔަ ނުދިނުމަށް ދަސްކޮށްދޭށެވެ. އަދި އިސްލާމްކަމާއި އަބުރުވެރިކަން ނަފީކުރާ ކަންކަމަށް ނުރުހުމަށާއި، އަދި އެފަދަ ކަންކަން އޭނާގެ ޙަޔާތުން  ދުރުހެލި ކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭށެވެ. ޚުލާސާ: ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާ […]