[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސިޔަރަތު (ކުޑަކުދިންނަށް)-7

ޚަދީޖާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާއާ ކައިވެނިފުޅު ބައްލަވައިގެންނެވުން ޤުރައިޝުންނަކީ ވިޔަފާރީގައި އަރައިހުރި ބައެކެވެ. ޝާމްކަރައާއި އެނޫންވެސް އެކި ރަށްތަކަށް، ފިނިމޫސުމުގައާއި ހޫނު މޫސުމުގައި އެބައިމީހުން ވިޔަފާރި ދަތުރުތަކުގައި ގޮސްއުޅެއެވެ. ޚަދީޖަތު ބިންތު ޚުވައިލިދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އަކީ، މައްކާގައި ޤަދަރުވެރި މާތް އަންހެން ސާޙިބެކެވެ. އެކަމަނާއަކީ މުދާވެރި މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ. އެކަމަނާގެ މުދަލުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި، ވިޔަފާރި ދަތުރުތަކުގައި، އުޖޫރަދީގެން ފިރިހެން ބޭކަލުން ފޮނުއްވައެވެ. އެގޮތުން، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ޚަބަރު، ޚަދީޖަތުގެފާނަށް […]

ތުއްތުކުދީންގެ ހިތްތަކުގައި މާތް ﷲ އާމެދު ލޯބި އުފައްދާނީ ކިހިނެއް؟ (2)

ތުއްތުކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި މާތްﷲ އާ މެދު ލޯބިޖެއްސުމަށްޓަކައި މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޢިލްމުފުޅު އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު އަބަދުވެސް ވާކަން ކުދިންނަށް ކިޔައިދެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ކުދިން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް އެކަލާނގެ ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާކަން، ކުދިން ދައްކާހާ ވާހަކައެއް އެކަލާނގެ އައްސަވާވޮޑިގެންވާކަން އަދި ކުދިން ހިތަށް އަރާހާ އެއްޗެއްވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާކަން އެކުދިންނަށް ގިނަގިނައިން ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. މިފަދައިން ކުދިންނާ ވާހަކަދައްކައި ކުދިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ ހެދުމުން، ﷲ އާ މެދު ކުދިންގެ ތަޞައްވަރު އިތުރަށް ސާފުވެ އެކުދިންގެ ސިކުނޑި […]