[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބަނގުރާ ގަތުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

ސުވާލު: މުސްލިމަކަށް ނުވަތަ ޣައިރުމުސްލިމަކަށް ރާ ގަނެދިނުމަށްޓަކައި ފައިސާގެ އެހީވުން އަދި އެފަދަ ތަކެތި އޭނާއަށް ގެނެސްދިނުން، އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަވާރީގައި އެހީތެރިވުން މިކަންކަމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ — ޖަވާބު الحمد لله ރާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފާފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ގަތުމަށްޓައި މުސްލިމަކަށް ނުވަތަ ކާފިރަކަށް އެހީތެރިވުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަން ކުރާ މީހަކީ ގެއްލެނިގެންވާ މީހެކެވެ. ފާފަވެރިވާނޭ މީހެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މިފަދަ ކަންކަމަށް އެހީތެރިވުން ނަހީކުރައްވާފައެވެ. ﷲ […]